New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀGui ǁǀGui ǁōb tsî 11 ǀasa !nae!khaidi ǂûǀorosib xa !aromahe hâse Omahekeb !nâōb tsî 11 ǀasa !nae!khaidi ǂûǀorosib xa

ǀGui ǁǀGui ǁōb tsî 11 ǀasa !nae!khaidi ǂûǀorosib xa !aromahe hâse Omahekeb !nâōb tsî 11 ǀasa !nae!khaidi ǂûǀorosib xa

2023-09-12  Otniel Hembapu

ǀGui ǁǀGui ǁōb tsî 11 ǀasa !nae!khaidi ǂûǀorosib xa !aromahe hâse Omahekeb !nâōb tsî 11 ǀasa !nae!khaidi ǂûǀorosib xa

ǁNāpab ge 45 ǁōgu, koro kurin !naka hâ ǀgôaron hîa ǂûǂûxase ǂû tama is ǀkha a !gae-aresa !aromadi xa ge ǁōna ǂguro !khare !âb nē kurib dib !nâ !nuri hâ is khao!gâb ge Omaheke khariba ai!gûgaru, ǂûn ǀorosib tsî !gâiǂâu tamase ǂûs di !gomsin ǀkha !khamsa, ǂKhoesaob tsî Aoǁkhumuǁkhâb hâkha di ǁaeb !nâb ge ǀgui ǁō-i tsî 11 ǀasa !nae!khaide a !nurise. 

Nē ǀasa !gôagu ge ǀkharisi ǂgaeǂguis xa !Nakaǂnôa ǂGuro Ministers, Netumbo Nandi-Ndaitwahs- di saris ǁnā ǀkharib ǁgas !nâ ge ǂanǂanhe.  Nandi-Ndaitwahs ge ǀgūǁae Omaheke ǀkhariba sari tsî !kharaga !khaigu hîa khoena ǂûmas proxramgu ǀkha a ǁaxagu di mâsiga gere !hara. 

!Nakaǂnôa ǂguro ministers ge -îs di -gamǁaredi hîas ge Omahekeb kharisi mûǂamaob, Pijoo Nganateb tsîǁ -îb di ǀkharisi !nans ǀkha ūhâ i di !nâ ge mî, ǁîs kaise a ǂkhîo!nâsa, ǁnā ǀkharib !nâ ra ai!gû ǂûǀorosib hîa skolǀgôan tsî ǂkhari ǀgôarona ra tsâǀkhāse ra !nuriheb ǂnamipe. 

ǁÎs ge mîs ge, !naua!noexases oresa nē mâsiba nî hōbahe !khaisa, hoa -khāsigu tsî gaugu di !amǂgās ǀkhas nēsa nî īǁkhā kaihesas ge gere ǀgonǀgon!gao. 

“Khoets ge a mû ǁkhā nēpab !gomsiba hâ tsî gu ǁ-nā-amaga !gôaga ǁkhawa ra ǀarosensa. ǀKharisi ǂgaeǂguis di !nuri-oaba ta go ǁnâutoas khao!gâ a !gāsa !khais ge, ǂûmās proxramgu di !gagu di ǀoroǀorohes ǀgaisase nē !gomsiba ra !aromasa tsîb nēba a ǀgui !â hîa da ǀhûǁarebese nî kō!gâba. 

ǂHâbasa i ge a !nāsa so-i ǂû!khaiga da ǁnān hîa ǂhâsib !nâ hân !aroma nî oahā-ūsa, xawe taniǀgarahe ǁkhā ǀgaub !nâ nî mûǂamsa,” tis ge Nandi-Ndaitwahsa ge mî. 

“Hoada ge nî sîsenǁare nē mâsib hîa ǁkhoaxa tamaba da nî oe-amse, xawe ta ge ra gangan du !gomsib nēba du ǀnai oresa hōbas !aroma dītsâde hoaǁae ūhâsa.” 

Nē kurib di ǂguro !khare !âb !nâb ge Omahekeba 132 !nae!khaide !Khanna-Gamaǀaeb kōse hâ -ǁaeb !aroma ge !nuri tsî ǁ-khā ǁaeb !nâ !hau!hausase 45 ǀgôaron koro kurin !naka hân hîa ǂûǀorosib tsî !gâise ǂû tama is xa ge !aromahese ge ûiga a ǂoa!nân digu tsîna ge !nuri. 

 


2023-09-12  Otniel Hembapu

Share on social media