New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ‘ǀGui-i tsûb ge a hoada di tsû’ … Schlettweini ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub mâsib xa !khōhe hâ Kuneneb ǂnamipe

‘ǀGui-i tsûb ge a hoada di tsû’ … Schlettweini ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub mâsib xa !khōhe hâ Kuneneb ǂnamipe

2021-03-16  Kuzeeko Tjitemisa

‘ǀGui-i tsûb ge a hoada di tsû’ … Schlettweini ǁkhōǁkhōsa ǀkhurub mâsib xa !khōhe hâ Kuneneb ǂnamipe

!Hū-omkhâis ministeri, Calle Schlettweini ge ge mî, ǁkhō-khōsa ǀkhurub mâsib hîa Kunene ǀkharib tsî ǀnî !âgu Erongo ǀkharib diga !oa!oaxase !khōhâb ge !hūba ǀgaisase a tsâǀkhāsa. 

‘ǀGui khoe-i tsûb ge a hoada di tsû’, ǁnā-amagab ge nē mâsib ǀkhurub xa !aromahe hâ tsî sada khoen di ûigu tsî ûitsamaxūn âna !gâi tamase ra tsâǀkhāb, Erongob tsî Kunene ǀkharikha!nâba hoada !hūǁîda ase ra tsâǀkhā,” tib ge Schlettweina ge mî. 

ǁÎb ge nēsa parlements !nâ ge mî, ǁnāpas ǁîb di !nakaǂnôa ministers Anna Shiwedasa ǁîba gere ǂnûǁkhaebase ǁîb !nuriba gere khomai soab ai. ǁÎb di oe-ams ge Popular Democratic Movements (PDM) di parlements ǁanib Vipura Muharukuab di ǂgans îb ǂhanuba ôa!nâde sī dō ǁnāti ī !âgu hîa ǀkhurub xa ǀgaisase !khōhe hâgu tsî mâtib mâsiba ra ǁgausens tsînas dib ai ge hâ i. 

ǂGui !gôab di parlements ǁanin ge nē ǁkhauǂuisa ge !khō!gâ, mîn gerese Kuneneb dis a ǀō-aisa ǁhō !khaisa.

Parlements ǁanin ge mîǁguiba ge ū, !gōsase Kuneneb mâsiba sī ôa!nâsa îb ǂhanuba mâpab nî huis ǀkha ǂoaxa tsî nē tsâǀkhāsa ǀhûhâsigu khoena huiba mā. !Nāsa !âgu Namibiab digu ge nausa !gâi ǀnanuba !kharu ge ǀgam ǀapi ǁaekha !nâ !khō!oas ka hâ, xawe i ge Kunene ǀkharib tsî ǀnî !âgu Erongob, Omusatib, Oshanab tsî Oshikotob hâgu diga ǀgaisa ǀkhurub mâsib xa xāǂgāhe hâ hîa ǂû ǀorosib tsî ǁawosao!nâsiba a !aroma ǁkhāse. 

Schlettweini ge ge mî, nēsis kōseb ǂhanuba ǁgariǁgarisa !âga !nubu -ǁaeba nî !khōǂgā huiba Kuneneb khoen hîa tsâǀkhāhe hân nē ǀkhurub mâsib xana ǂûn !gaeǀkhādi tsî ûitsamaîn ǂûna mās !nâ-ū ra mâxōǀkhāsa.

Nausas nēsa a !nubu ǁaeb ǀguib di hui, xaweb ge !hūba gaxu ǁaeba nî hâ oresa ǂhâba hâ hîa !gâi tama sîsenǂuigu ǀkhurub ra !aromagu tsî ǀgammi !nâ ra hâ ǀkharaǀkharasendi !aroma. 

“ǁNāpa i ge ǀguis khami ī gaxu ǁaeba nî hâ ore-e a ǀkhai, hâ hâ nî ǁgam-e ūhâs tsî ǂhâbasa huisenūxūn ose. ǁNā-amaga i ge a ǂhâǂhâsa ǂgui huisenūxūnas nē ministerisa nî hōsa,” tib ge ge mî.


2021-03-16  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media