New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Hamunyela kageve marondoro kuhamena rugambo, udwa kuhamena vanamberewa

Hamunyela kageve marondoro kuhamena rugambo, udwa kuhamena vanamberewa

2022-12-08  Festus Hamalwa

Hamunyela kageve marondoro kuhamena rugambo, udwa kuhamena vanamberewa

Komisare ntoni gwaNamibia Correctional Service Raphael Hamunyela katente asi kuhulilira koyirugana, kuligamba gamba, kupira nonkedi, udwa, kusikama tupu wahanakurugana kuhuyunga yimpempa mberewa zendi kapi nazi kayipulisira hena. 

Age kahundiliore vanamberewa ava vakatre vana lituramo momunene, vahepa kukara nkenye apa wokudiva yirugana yawo, nampili kuna kara nye asi pomuntu ogu vapira kudiva, omu navalitura mo unene vatare asi kuna kusikisamo veta moomu zawapera ntani Act ezi zin a kara asi zokugendesa yirugana yaNamibia Correctional Services. 

Hamunyela katente nonkango edi poopo kahuyungisire ava kavagwene nonzapo
dawpo pevango Lucius S Mahoto correctional service Training College moOmaruru moUtatu una puko. Sivaro sokusika ko 109 kavadewire,m omu muna hamene vagara 28 ano 79 vakadi, ava vakara asi vehungo mwenyo, uhakuli, kuhamena mapuliro, erongo, nondima ntani ekeverero, kugava yitundwamo yedeuro. Nampili ngoso wokusika ko 107 yiwo kavasikisiremo sitambo sawo, sedeuro nokugwana nonzapo. 

Vakadi vavali kavakere asi kuna kuvadeura kavatundiremo medeuro morwa kugwana uhaku ntani nokonda dimwe davene omu validiva. 

Hamunyela katente asi edeuro lyangesi kwaliretesapo morwa kwava van ape yirugana sinkwa ntani vatunde megano lyokukara asi vantu tupu vakare nye vana diva asi vahepa kukarerapo vcantu ntani vahepa kudiva asi awo kuna kurugana kumwe novantu omu nava wapukurura eparu lyawo omu vana kuvahundira asi varuganene kumwe ntani vahepa kukara nononkedi. ‘’ Mokukwama nye asi awo kuna kuvadeura, navenye owo vadeura kwapita nye mononkondwa rongero, pamawoko mokuvatantera asi yinke nawa nawa ayihoroka mwankenye ezuva koyirugana kewapukururo ntani kwava nye vana kara asi kwazona.

 Awo kavamene nomodela dokusika ko 34 , omu vadirugana monovili 241, ano edi nye novili dokusika ko 146 kwadiruganesa kweyi yokudiva pauruvi, ano 95 nonominute 30 kwadiruganesa nye kweyi yomawoko. ‘’ Ame nina hafa morwa navenye ava 107 kwapita yirongwa nedeuro lyawo. Murongwa ogu gapita nawa kwagwana 97% ano ogu nye gokuhulilira kwagwana 52% ngoso. 

Age simpe kahundilire asi vanamberewa ava vahepa kudiva asi kuna kukarugana kumwe novanadorongo yipo asi vahepa kudiva yirugana yawo. Awo vahepa kulituramo asi vantu ava vavarete unene mokuyatura asi vayike kukara movantu ntani vasikisemo veta moomu zakara ndi asi moomu zawapera.

 Hamunyela simpe katente asi ruha rwawo oru simpe kugava edeuro parutu ntani ewapukururo nalinye. 

Awo hena kugava erongo kovanadorongo monomukunda ndi mavango 14 moNamibia. Ava valitjangesa kelikwamo lyangesi kuna kara nye nopersenta 80% omu vana dogorio ava litjangesa. Sivaro sokusika ko 9 838 yiwo vagwanenamo mauwa melikwamo eli kutunda mo Kudumogona 2017 dogoro Nsinano 2022, yimo ngoso ana
kutanta. Nampili ngoso, age katente asi ruha rwawo oru kuna kara noudigu, omu yina kupira kuvatompoka asi vature eyi vana kara nayo megano mosirugana. Udigu umwe kuna kara varugani wovasesu, unene ava nye vakara asi wokugava elikwamo lyokuwapukurura muntu, unene omu nava wapukurura muntu ogu ana kara mosiponga ndi moudigu. 

fhamalwa@nepc.com.na


2022-12-08  Festus Hamalwa

Share on social media