New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Hamunyela ta ti oshikondo shomavyulonghalo osha taalela eshongo lovanailonga vo pomadilaadilo

Hamunyela ta ti oshikondo shomavyulonghalo osha taalela eshongo lovanailonga vo pomadilaadilo

2021-09-02  Festus Hamalwa

Hamunyela ta ti oshikondo shomavyulonghalo osha taalela eshongo lovanailonga vo pomadilaadilo

Festus Hamalwa

Commissioner General woshikondo shomavyulonghalo moNamibia Raphael Hamunyela ota hokolola ta ti oshikondo sheedolongo oshi li shapumbwa ovanailonga vo pamadilaadilo opo va kale tava pange ovanadolongo. 

Okwa ti eshi oshi li eshongo linene kovanailonga hava longo keendolongo ngeenge tava longo novanadolongo ava vena oudu wopamadilaadilo. Pefimbo a talela po evyulonghalo laLuno mOndangwa, omo kwali ta popi ta ti ovanambelewa hava longo keendolongo na va ninge omaindilo opo ve kelihongele eifano lokulonga novanhu vena oudu wopamadilaadilo shaashi oshikondo sheendolongo osha pumbwa ovanailonga vo pamadilaadilo.

“Otwa didilika momavyulonghalo muna ovanadolongo vahapu tava hepekwa koudu wopamadilaadilo, onghee eshi otashi longifa ovanambelewa noudjuu shaashi ka vena ounongo wokulonga novanhu vena oudu wopamadilaadilo,” Hamunyela ta ti.

Okwa denga omufindo ta ti ovalumenhu na va kwashipaleke kutya ova ninga omaindilo wo ku kelihongela kombinga nghee vena okukala tava longo novanadolongo ava vena oupyakadi wopamadilaadilo.

Hamunyela okwa ti ngeenge oshikondo shomavyulonghalo osha kala shina ovanailonga vopamadilaadilo, nena eshi otashi kwafele opo ovanambelewa va kale tava longo noupu.

Pefimbo Hamunyela a talela po ovanadolongo okwa kunghulila ovanadolongo opo va kale tava longele kumwe novanambelewa nokukala tava longo nelitulemo moinyangadalwa yavo ei hava longo komavyulonghalo. “Natu twikile noku liufa komilandu doCovid-19 efimbo keshe shaashi omukifi ou owa nyika oshiponga neenghono,” Hamunyela ta ti.


2021-09-02  Festus Hamalwa

Share on social media