New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂHanub ge N$10 miljunsa kurikorobe MRI ǀaekhōs !âidi !aroma ra mātare

ǂHanub ge N$10 miljunsa kurikorobe MRI ǀaekhōs !âidi !aroma ra mātare

2023-09-26  Correspondent

ǂHanub ge N$10 miljunsa kurikorobe MRI ǀaekhōs !âidi !aroma ra mātare

Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge N$10 miljunsa kurikorobe ǀō-aisa tsî soros !gamsib ôa!nâdi (MRI) ra dī-aihe Masindi !âide ra mātare. Nē !âi!nôas ge soros di !kharaga !ân, !nāxūn tsî ǂkhûs !aroma aitsama mâbasen ǀaeǁgâugu tawa ra dīhe. 

Nēsis kōse-i ge ǀgui ǂhanub ǀaeǁgâu-i tsîna Namibiab !nâ MRI masin-e ūhâ tama hâ. 

Nē !khais !aromas ge nē ǂhâǂhâsa !oabasa aitsama mâbasen ǀaeǁgâugu tawa ǀgui a hōsa tsî ǀnî !nāde ae!khōs !nâ khaohâsa ra !aroma. 

MRI !âis ge kaise a ǂhâǂhâsa !âsa ra ǀhuru, ǁ-îs !nâ-ū-i mâ ǀguiǀguibe !âro-i soros di-e a mûhe ǁkhāse, aiǁgause ǂkhōn !gamsib, turuǁgann tsî ǀaob ǂkhurugu !nân tarena ra īs hâna. 

Nē ǂansas ge ǀAeǁgams Sentraal ǀAeǁgâub (WCH) di Senior ǀAe!khōs Superintendents, Dr Sarah Shalongosa ge mā!kharu, ǁnāpas ge Nampas xa MRI masinn di ǀkhais ǂhanub ǀaeǁgâugu tawas ǂnamipe gere dîhe soab ai. 

Shalongos ge ge mî, ǂhanub guis khami ī MRI masin-e ūhâ tama hâsa, xaweb ge ǀAeǁgams Sentraal ǀAeǁgâub !aroma MRI masinsa ǁamas ǂganamsens aoǁguiba aiǂhomihetoa hâ. 

“ǀNais ge nēti ī MRI masinsa ǁamas di ǂanǂansa ministeris websaedi ai ge ǂanǂanhe,” tis ge ge mî. 

ǁNaetisa ǂganǀgaub MRI masins dib ge ǀhaehe rasa !oa a N$20 miljun. 

Shalongos ge nēsa ra !khō!gâse ge mî, CT !âidi Masindi !nubusib tsîn ǂhanub ǀaeǁgâugu tawa hâsa, ǀAeǁgams Sentraal ǀAeǁgâub, Oshakatis, Rundus tsî Katutura ǂHanusi ǀAe-gâub tsîn ǀguin CT !âis Masinde ūhâ amaga. 

ǀAeǁgams Sentraal ǀAeǁgâub ge ǀhaob ai ǁkhaisa masindi hîa ǂgaob sîsenxasiga ra !âide ūhâ, ǁîde xu di hakade kaise ǀaesen hâ khoen !âb tawa tsî nau gamra salgu !nâ ra sîsenūhese. 

ǀGūǁaes ge ministerisa Parlements Komites hîa Hoa!nâ-aixa ǂUrusib ǀkha a dīxūxas ǀkha ūhâ i ǁgamǁares !nâb ge ministeris di sîsenǂuira direkteri, Ben Nangombeba ge mî, nausan mariǂnûiǂuis !nâ ra hâ !nubusin xa ra !aromahese ǁgoaǂuina hâ, xawes ministerisa hoaǁae ra dītsâsa Hoa!nâ-aixa ǂUrusib Kō!gâsa ǁanǂgāsaben !aroma īǁkhā kaisa. -Nampa 


2023-09-26  Correspondent

Share on social media