New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Hîǀhurus sorosi!nubusina ūhâ khoen dis ge Kuneneb !nâ danasa ra ǀhōǂui

Hîǀhurus sorosi!nubusina ūhâ khoen dis ge Kuneneb !nâ danasa ra ǀhōǂui

2023-09-19  Correspondent

Hîǀhurus sorosi!nubusina ūhâ khoen dis ge Kuneneb !nâ danasa ra ǀhōǂui

Uakutura    Kambaekua

OPUWOS – Marisise hîǀhurus ǂhanub ra mā ǁkhâkorobe huib tsî nauhâ huigu !nâ-ūs ge Namibiab !nâb ǁîba ǀgaisase ra ǂapaǂoa mâsigu di ǀguiba. 

!Nāsase nēs !nâ-ū tsūse ra tsâǀkhāhen ge sorosi!nubusina ūhâ khoen, !gōsase ǀgôan tsî îbe a ǂkhawusan tsîna. 

Daniel Kavetab hîa ǀGuitikōsib, ǀGâsiba ǀAriǂuis tsî ǀHûhâsi !Oabadi Ministeris !âb Sorosi!nubusina ūhâ khoen ǁHōn dib dis !nâ Kunene ǀkharib !nâ ra sîsenni ge ǀgūǁaeb ge ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâ nē mâsiba ge ǂoaxa-ū. 

!Nāsa !nāden ge khoen hîa nē khoen mûǂamsa tani hân, aiǁgause ǁgûn tamas ka i o kō!gâ-aose mâisen hâna nēs !nâ a ǀhapixa. 

ǁÎb gere mîs ge sorosi!nubusina ūhâ gôan tsî khoen ǁîn ǂhanuba xu ra !khō!oa huiga xu domdore tamasa, ǁnān hîa ǁîna mû!gâs !ereamsa tanihân -î-aitsama nē marisa xu ra huisen amaga. 

“ǁKhoaxa tama !khais ge ǂkhawusa tsî aitsama a huisen ǁoa khoen ra hîǀhuruhe tsî ǂgaoǀkhāsa huiba māhe tama isa, xawe nēn ge ǁnaetisase ra ī xūna tsî nēpa Kuneneb !nâs tsîna ra ī. 

ǀNî ǁgûn tsî mû!gâ-aon nē khoen din ge nēsi sida a ǁîn di khākhoe khami ra tanisen, nē mâsiga da ge ôa!nâtsoatsoa !khais !aroma. Kaise a tsûsa !khais ge nēsa,” tib ge Kavetaba ǁaixa dommi ǀkha gere khom. 

Noxopab -ǁîba gere mîs ge, !nāsa sorosi!nubusina ūhâ khoen nē hîǀhurus hîan ra !kharu!nâs xa !gaesen tamasa -ǁîn ūhâ !nubusin xa ra !aromahese , aiǁgause mû tama is, ǁnâu tama is tamas ka i o ǁnâu!āb !nâ ǂgōs hân khami. 

Nē khoen ge ǁîna ra kō!gâ khoena buruxase ǂgom!gâ hâ xawe a ǀū ǁîn ra hîǀhuruhesa. 

“Hîhuru-aon ge ǁkhāti a ǂan ǁîn nē khoen xa !nuri!gâhe tidesa tsî ǁnā-amaga nē ǀkhomo!nâ tanisens ǀkha ai!gûgaru,” tib ge ge mî. 

!Nāsa ǁhōn nēn ge !oaǀgôana ra tsâǀkhā. 

Kavetab ge ge mî, nē mâsiba oresa hōbas !aroman ministeris mâisana aitsama nē khoen di marina ra sîsenū tsî -ǁîn !aroma ǂhâbasa xūna ra ǁamasa tsîn hîhuru-aona nēs xa kaise a ǂkhîo!nâsa. 

ǀGôan hîa 18 kurin !naka hân di ǁkhâkorobe !khō!oamaris ge N$250 xu N$1 300 kōse nē kurib di !Hoaǂkhaib !nâ ge ǀarohe.


2023-09-19  Correspondent

Share on social media