New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂHôare-aon ge !gâi!gâi!nâsa ǀgaugu ǂhôana hōs diga ra ǂgaoǀkhā

ǂHôare-aon ge !gâi!gâi!nâsa ǀgaugu ǂhôana hōs diga ra ǂgaoǀkhā

2021-04-27  Loide Jason

ǂHôare-aon ge !gâi!gâi!nâsa ǀgaugu ǂhôana hōs diga ra ǂgaoǀkhā

Namibiab ǂhôare-aon ge ge mî, nausab Namibiaba ǁnāb ge sī!nâ !haros -ǁîb hoan xa !norasa ǂhôaresisa Afrikab !nâ ūhâ ti ra mîsa !khōǀgara hâ, xaweb Namibiaba noxopa ǂhôana māǂuis dīǀgaugu ai nî sîsensa. 

ǂAuna ǂhôare-aon, New Erab ǀkha gere ǁgamǁaren ge koasa !hūba ge mā, !norasasib ǂhôare-aon dib tsî ǁîn di !norasase sîsen!nâs ǂnamipeb tsîna ǁawoǁawos !aroma. 

!Nae!khain a ǀkhai Namibiab !nân ǂhôare-aona ra !gamhe tamas ka i o !khōsis !nâ ūhe ǂhôaren ra ǁaegu !nâs di gangans tsînan ge gere mā. 

Sekretares xenerali, ǀgūǁae ge ǀasase a ǂnuwihe Namibiab ǂHôare-aon !Gaeǁares (NAMPUS) dib Sakeus Iikelabge gere ǀgonǀgon!gao !khais ge, ǂhôana ǂhanuse tsî ǂhanu ǁaeb !nâ nî ǀgūǀkhāse is kaise a ǂhâbasa !khaisa omkhâisens !aroma. 

Ministeri ǂAnsa māǂuis dib, Peya Mushelengab ge Gamaǀaeb 2020ǁî kurib dib !nâ gaxuse ge !âuhe hâ I ǂHanumā!âs, ǂHôana ǀGūǀkhās dis hîa !hūǁîna ǂhâbasa ǂhôana mā!kharubas dis !aroma hâsa. 

Nēti ī ǂhanumā!âs ge ai!gû kais ǂhaitsisib, !ereamxasiba ūs tsî ǂâuǀoasasib !nâ hoa ǂhanub di tsî ǂhanub !auga mâ ǂhôamāǂuis ǂnûiǂgādi tsîna ǂhôan !harib ai ra ǁawoǁawo ǂgao. 

Nē ǂHanumā!âs ge sao rase Kabinets, ǂhanu-aisib mâisan tsî ǀnî ǂhanub ǂnûiǂgādi tsîna gere nēs xa tsâǀkhāhe tamase !khōǂgā hâ tsîn ge ǂhôamāǂuis aimāba-aona nēs nî ǁaraǂuihesa ge ǂgan. 

Nampas di ǂhôare-aob Edward Mumbuub ge aoǁgui tsî ge mî, nausab Namibiaba ǀnîkhamikō dandi tsî ǂan!gâde hōhâ, aiǁgause ǂHôare-aon ǀNōǁguisa !âb ose, Hoa !Hūbaisi !Norasasib ǂGaekhâib !nâ ǁnāti ī -!hūb, ǁîb hoan xa !norasa ǂhôaresisa Afrikab !nâ ūhâb khami, xawes ge supuse ǂhôana hōs di ǂgâǀgauba noxopa ǀgaisa ǁgoaǂuis ase ī, tsîs nē ǂHanumā!âsa nēsa nî mā-ams kara, o i ge nî !gom ǁnān hîa nēsa ǂhanixūse ībana !ereamsa ǂgaoǀkhāsa. 

“ǂHôare-aon, !gōsase ǁnān hîa ǂhanub a ǀhonkhoe-ai ǂnûiǂgādi tawa ra sîsenn ge noxopa !gom mâsigu hîan ǁnān ǂgaeǂguis !nâ mân ra ǀkhōse ra ǂnā!nāb !naka noxopa sîsengaru, tsî ǀgora!nâs !naka ǂhanub tamas ka i o ǀguiǀguibe ǁanin khoen ǂgaeǂgui ra !nans din ǂhôana a māǂui ǁoa. 

Namibiab ǂHôamāǂuis ǂNûiǂgās (NBC) di ǂhôare-aos Blanche Goreses ge ge ge mî, nausas ǁîsa Namibiab ǂhôare-aon ra hō !norasasib xa a ǂkhîǂkhîsabahe, xawen noxopa !gâi!gâi!nâhe nî !âna hâsa. 

The Namibian ǂhôaǂkhanib, Charmaine Ngatjiheues ge mîs ge, ǂhanub kurigu ra īse ge dītsâsa !amku ǂhôana ǂhôare-aona māsa.


2021-04-27  Loide Jason

Share on social media