New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Hūǁîn ge !narisarimas !âba kaitsēdi !aroma ǀkhaeb ase ība

!Hūǁîn ge !narisarimas !âba kaitsēdi !aroma ǀkhaeb ase ība

2022-11-22  Albertina Nakale

!Hūǁîn ge !narisarimas !âba kaitsēdi !aroma ǀkhaeb ase ība

!Narisarimas ǂansaben ge ra mî, !goaxa a kaitsēdi ǁaeba !gû!oas Namibiab !nās !aroma !auga!hūgu !narisarima-aon !gôagu ra ǁgoeǂamhese ǁgausen tama hâ, xawen ǁîna nē !âb !nâ danasa ǁîn saridi ǀkha ra ǀhōǂuin ge !hūǁîn tsî ǀkharisi sari-aona. 

!Narisarimas !âb ge ǁîn ǀkhāba xun a ǂhomisa Covids khao!gâs di !narisarima-aona !khō!oas !aroma ti ra mî. Namibiab !Narisarimas ǀAwemā!nans (NTB) di dana sîsenǂuira mâisab, Digu ǁNaobeb ge ǂoa ge wekheb !nâ ge mî, !auga!hūgu ǁga hâ saridi ǁaegu !nâ ra hāsa. 

“Hâ as ge , mâ khoe-i hoa-i ǁî-i di ǀnamsaben ǀkha Kaitsēdi ǁaeb !nâ ra hâ ǂgaosa. 

Nausab Hôasoreba Namibiab !aroma ǀoro !gôagu sari-aona !auga!hūga xu ra !khō!oasa, ǁanǁare!hūgu hîa Suid Afrikab tsî Botswanab hâkha di sari-aona !nāsase huri-ammi !nâ ra hōs hâ xawe,” tib ge ge mî. 

Romeo Muyundab, !aub!ûi!gâs tsî !narisarimas ministeris di mîgowaba-aob ge ge mî, ministeris noxopa ǂgom!gâba ūhâsa, Namibiab a ǁnā ǀō-aisa !hūgu di ǀgui hîan !auga!hūsi !narisarima-aona ra sari ǂgaoba. 

Muyundab ra mîsa !oab ge Covid-19 di !gâi tama sîsenǂuiba nē !âba ǁgaise ge tsâǀkhā, xawe nē ǀgam kurikha !nâ mûmûsa ǂharosa sari-aon !gôagu !nâ ra ǁgau. 2020ǁî kurib !nân ge 169 565 !auga!hūsi sari-aona Namibiaba ge sari hâ ise ge !nurihe tsî 232 756 sari-aona ǂoage kurib ǁaeb !nâ. 

Nē !gôab ge 37% di ǂharosa ra ǁgau. !Narisarima-aon !Khōǂhomis ǂNûiǂgās Namibiab dis (HAN) di Dana Sîsenǂuira Mâisas, Gitta Paetzolds ge ge !nuri, Namibiab ge ǀnai nē ǁaeb kurib dib kōse ǁaupexa 70-80%gu ǀomkhâisa ǁîn ǂharugugu !nâ a sī!nâsa. 

Paetzolds !oagub ge Namibiaba Kaitsēdi ǁaeb !nâ !nāsase !hūǁîna !narisarima-aose ūhâ, nausan nēpa tsî naupa ǁaenǁare!hūga xu ra sarihe hîa. 

“ǁGoaǂuide da ge nē tsî nau !khain ai ge ūhâ i, ǂgaiǀons ai ǂgaoǀkhāsa !oabade mās, ǂhâbasa !gôab !nâ !narisarimas !aroma autona ūhâs tsî ǁkhana !oabadi !nubusib tsîna, xawe da ge nēn hoan khao!gâ !gâi kurib ǁga ra kō-oa. 

Nē kuri ge hâ !khauǁnuib ǂganǀgaub !nâ ǀgapiǀgapidi ge a !aroma ǁkhā !narisarima-aon di !gôagu ǁkhorehe ra !gôaga sī!nâ tidesa, ǀaokhoen !naridaoga ǂōrisase nî ǀaweǁguis hâ xui-ao, autos !khauǁnuiba ǂâis !nâ ūhâsen nēsa nî dī amaga,” tis ge Paetzoldsa ge mî. 

Namibiab ge, ǂNūǁnâiseb !nâ ǀae-omǂgâ ge Covid-19 ǁōs ǀkha khoe-i tamas ka i o  ǁō ge khoe-e !nuri tama hâ.  


2022-11-22  Albertina Nakale

Share on social media