New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Huri-ammi !gae-autodi, !narisarima-aon !nari-aon ge ǂan!gâsa !oa garu

Huri-ammi !gae-autodi, !narisarima-aon !nari-aon ge ǂan!gâsa !oa garu

2023-09-05  Eveline de Klerk

Huri-ammi !gae-autodi, !narisarima-aon !nari-aon ge ǂan!gâsa !oa garu

TSOAXUBAMS - ǀAwe-ǁguigu ge a ǁaxa-ūhe ǁnā !ās !nâ hâ !gae-auto !nari-aon tsî !narisarimā-aona ra !nari-ū !nari-aona xoamâisa daob!norasiba mûǂam mâisan tsî Namibiab !Narisarimas ǀAwemā!nans  hâra tawa. 

Nēs ra dībahe !aromas ge ǂhanu tsî !gôasiba ra ǁgau ǀgaub !nâ xūna dīsa !narisarima-aon ra hurib-ammi tawa ǂgâxa tsî nē khoen di !oabade nî sîsenūse ī -ǁaegu !nâ. Nē ǀaweǁguigu a ǀhawe-ūhe !khais ge a ǂanǂanhes ge, ǀnî !âǀhuru-aon hîa !narisarimas !âb !nâ a !âǀhuru-aon ge ǁîn di ǂkhîo!nâsiba a !nuri, ǀhomaxasib hîa huri-ammi !naoǁhôas dao-ams tawa !gae-auto !nari-aon tsî mā-amsa ǂharugub ǂkhanina ūhâ tama khoen !narisarima-aona !narima-ūs din xa ra !aromaheb ǂnamipe. ǂâiǂhansens hîa hâs ge nē ǁgauo!nâ tanisenǀgaub !gâi tamase !narisarimas ǂharugub hîa noxopa !gom mâsib Covid-19ǁōs diba xu ǂoaxasa ra ôa-amma a tsâǀkhā -ǁkhā !khaisa. 

!Gae-auto !nari-aon ge !oega ge isa ge !gaesen -ǁîn nē !âba xu domdoresa xu kai tsî ǀgaisase mâ ǂharugu-aon xa ra ǁaraǂuihesa. ǂNûs hîa ge Tsoaxubams !nâ !kharaga !âhuru-aon ǁaegu a hâs !nân  ge !hau!hausase !gae-auto !nari-aon ǂharugub ǂnû-khaeba-aona ge ǀkhai i. 

!Narisarima-aon di ǂgaugu ge nē kurib ǂNūǁnâiseba xu !goaxa kurib ǀKhūǁkhâb kōse ǂgui !gôagu !nâ nî ǂgâxatsoatsoa, ǀhaob ain ge !âubasensa !oa 66 ǂgauga nî ǂgâxa. Nē ǂgaugu ge !Gomenǁgams huri-ammi !naoǁhôas tamas ka i o !Namiǂnûs huri-ammi !naoǁhôas !nâ-ū nî ǂgâxa. 

Erongo ǀkharib di ǀawa!namn komisareb Nikolaus Kupembonab ge ge mî, hoa!nâ-aixa tanisenǀgaub !gae-auto !nari-aon dib ǂâiǂhans ase īsa, ǁîgu !oabade âna ra sîsenū !nari-aona ǁgaris khami ǁîgu autodi !nâ ǂoasa ra mâ-aise. 

Hilmar Tonnemachers, Abenteuer Afrika Safaris ǀhonkhoes ge nēi tama tanisenǀgaugu a ama !khaisa ǁawo-awo tsî gere mî, ǀgaun nî ǂgâxa-ūhesa nē tanisenǀgauga !gâi ǀkhāba !oa unus !aroma. 

Namibiab !Narisarimas ǀAwemā!nans (NTB) inspekters, Erongo ǀkharib !nâs Fiona Amons ge ge mî, mâ khoe-i tamas ka i o ǂharugu-i hîa ǁnā ǂharugub !nâ mâ ǀgau-i ǀgui-i ais ka xawe !oaba-e ra mā-i nî ǁîn tawa xoamâisa !khaisa.

Sandwich Dune Tours tsî Safaris ǀhonkhoeb, Kenneth Kapitakob ge ge mî, ǁîn a ǁaxasa !gae-auto !nari-aona xoamâis ūkha nē mâsiba mûǂamsa supusupus ase.


2023-09-05  Eveline de Klerk

Share on social media