New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kaikhâi ra ǂkhamkhoen di HIV !gôab ge Nappasa ra ǂâiǂhansen kai

Kaikhâi ra ǂkhamkhoen di HIV !gôab ge Nappasa ra ǂâiǂhansen kai

2023-05-02  Aletta Shikololo

Kaikhâi ra ǂkhamkhoen di HIV !gôab ge Nappasa ra ǂâiǂhansen kai

Ashwell Forbesi, Namibia Planned Parenthood Association (Appa) dib ge ǁîb ǂâiǂhansensa gere gowaǂui, ai!gû ra !gôagu di ǂharos 10-19 kurixa ǂkhamkhoen di HIV/AIDS ǂhīgudi !nâs ǂnamipe, nausa-i !hū!nāsise nē ǁōs !gôaga ǀoro rase ra !nurihe xawe. ǁÎb ge nē tsâǀgauba ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ge ǀAeǁgams !nâ Nappas tsî Swapo !Nans Taradi ǀAwemā!nans (SPWC) hâra ǁaegu hâ i ǁnâuguxoaǁgui xoa!gaos ǁaxasib tawa ǁhao-aon ǀkha gere ǀgoragu.

 ǁÎb ge ge mî, nausab Namibiaba, United Nations Proxrammi HIV/AIDS !aroma sī!nâhesa ǁgūbadi 90-90-90 disa dīǀoaǀoa hâs hâ xaweb ǂkhamkhoesib !âb !nâ HIVs ǀasa ǂhīgudi !gôaba noxopa ra ǂharo !khaisa. Nēsis kōsen ge 195 000 khoen hîa HIVsa ūhâna, soǀôana supuse a hōbasen ǁkhā tsî nēs !nâ-ū afrikab !khawagas !hūb tsîn nî HIV ǁōsa ǁkhauba tsî 2030 mûǂuib ai!â AIDSa ǀamamsa. 

Nē kurib tsoatsoas ǁkhâgu !nâb ge ǂurusib tsî ǀhûhâsi !oabadi ministeri, Dr Kalumbi Shangulaba ge mî hâ i, 6 000 ǀasa
HIV ǂhīgudi tsî 3 000 HIV/AIDS ǁōgu kurikorobe ra !nurihesa, !hūb ge !kharu ge ǀgam hiora !nâ a sī!nâ nē ǁōs ǂnamipe
!gâi!gân hâ xawe. 

Forbesi ge gere ǀgonǀgon!gao, ǂurusib !oabadi di ǂhâbasasib hoapa ǂapaǂoas dis a ǁgariǁgarisa !khaisa, !gōsase ǂkhamkhoena ǀgai!khōs mâsigu !nâ tsî hâ a ǂkhawadīgu ǀgôaron ai ra hâgu hîa !nani kurixaron tsîna !khōǂgā hân ǂnamipe. 

“ǀAeǁgams !nās !aroma a ǁhīheǁkhōsa !khais ge, ǂâis nî ǂkhamkhoen tsî ǀgamǀkhā tarekhoesib ai hâsa, ǂuru tsî !norasa !goaxa ǁaeba hoa Namibiaǁîn !aroma ǁawoǁawos ase,” tib ge ge mî. 

Nappas tsî SPWCs hâra ǀhûǀguib !naka sorosiǁgoeǀhaos ǂurusib !oabadi tsî ǂâuǀoasa sorosiǁgoeǀhaos ǁgau!nâsa nî mā tsî Namibiab taradi, aogu tsî ǀgôan !gâise ûisa nî omkhâisa. SPWCs Sekretares, Fransina Kahungus gere mîsa !oas ge Nappasa ǂkhamkhoesib !aroma turaba ra
mā klinikde !khōdana tsî ǂkhâ!nâsa SPWCs di !hū!nāsi tsî ǀkharisi ǂgaeǂguis !hariga nî mā, in ǂâuǀoasasib !nâ sorosiǁgoeǀhaos ǁgau!nâde mā. Nē ǁnâuguxoaǁguib noxopa nî !khōǂgān ge: ǂans tsî ǁkhāsiga ǀgoragu tsî ǁāǁāgus, surigu ai !gao!gaosa ǂkhawadīb, ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhāǁkhâis, mariǁhōn, ǂûn ǁawosasib tsî ǀhûhâsib !gâi tsî ǂuruse ûis hōhō!nâdi.


2023-05-02  Aletta Shikololo

Share on social media