New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kaitsēdi daogu tsūke!gân !gôaba ǀoro, ǂkhawadīb !gôaba ǂharo

Kaitsēdi daogu tsūke!gân !gôaba ǀoro, ǂkhawadīb !gôaba ǂharo

2023-02-07  Loide Jason

Kaitsēdi daogu tsūke!gân !gôaba ǀoro, ǂkhawadīb !gôaba ǂharo

Ministeri Sîsengu tsî !Nari!oabadi dib, John Mutorwab ge ge mî, ǂoa ge kurib kaitsēdi ǁaeb !nurib ra ǁgausa !oan autoǂgâugudi tsî ǁnāsa xu ra hōhe tsû-ain tsî ǁōgu !gôagu di ǀorosa sī!nâhe hâsa. Mutorwab ge ǂoa ge wekheb Denstaxs aib ge 2022/23ǁî kurib kaitsēdi ǁaeb daob !norasasib ǂgaoǂgao!nâs !nuriba ǂhaitsise gere mâi-ai!â soab ai nēsa ge ǂanǂan. 

ǁÎb ge ǁgui!ā tsî ge mî, auton ǁaegu ra hâ ǂgâugudi tsî ǁnāpa xu ra !hui tsû-ain 15%gu ǀkha ǁgôaxa hâsa, ǁnāpa gu ǁōgu nēti ī tsūke!gân xa ra !aromahega 45%gu ǀkha !kharu ge kaitsēdi ǁaeb !nâ ge ǁgôaxasa, ai!â ge hâ i kaitsēdi ǁaegu ǀkha i ra ǀgoweǀnōhe o. “ǂHâbasa a !khais ge nē !gâi ǂhôa-e !nurisa, ǂoa ge kurib kaitsēdi ǁaeb !nâ in ge 324 auto ǂgâugun ǀguina a !nurihesa ai!â ge hâ i kurib di 384 xa. Autoǂgâugudi tsî !khupudi !nâ hâ tsū-ain ge 633 ge i ai!â ge hâ i kurib !nân 746 !gôab ai ge mâ is khao!gâ. Korodisihakaǀa ǁōgu ge ǂoa ge kaitsēdi ǁaeb !nâ ge !nurihe, ai!â ge hâ i kurib di 98 ǁōgu !oagu,” tib ge Mutorwaba gere !nuri. 

Nausa gu nē !gôaga !gâi sī!nâde ra ǁgau, xawes ge ǂâiǂhansensa noxopa hâ ǀKhomas ǀkharib noxopa ǀgapi !gôab autoǂgâuguddi hîa 24%ga !khōǂgā hân ǀkha ra ai!gû, Erongob tsî Otjozondjupab hâkha xa ra saohe ǁaeb !nâ. Otjozondjupab ge autoitsūke!gâna xu ra !hui ǁōgu ǀkha ǂgurose 15%gu ǀkha mâ ǁnāpab Oshikotob xa 13%gu ai mâse ra saohese. “Nausa da !gôagu di ǀorosa ǂan!gâ tsî sada sī!nâdi !aroma nî dâs hâ xawe da ge noxopa !khōǁôagu hâse ǂguina nî dī, ǀhûhâsiga ǁgau!nâs ǂnamipe nē kurib !nâ,” tib ge ministera ge mî. 

Namibiab ǀAwa!namn Sîsenxasigu danab Elias Mutotab ge ǁkhā ǁaxasib tawa gere ǁgui!ā, hoa!nâ-aixa ǂkhawadīb !gôagu ge ǂoa ge kaitsēdi ǁaeb !nâ 1 758 ai !hūb ai ǂhabase a !nurihesa, ai!â gere ǂoa kurib di 1 621 ǁhōgu ǀkha i kara ǀgoweǀnōheo. Nē !gôagu !oagub ge ǂkhawadība 8%gu ǀkha ǂharo hâ. Mutotab ge noxopa a !nuris ge 719 ǂâisāhe ra khoen ge ǁkhā kaitsēdi ǁaeb !nâ a !khōhesa, ai!âkam kurib di 779 ǀkha i kara ǀgoweǀnōheo. Sao ran tsîn ge ge !nurihe: ǀgaisa sorosi tsûtsû-ain (503), ǀhôakao!narib (258), ǀgoan !narib (248), ǀgai!khōs (169), ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha ǂharugus (142), ǁkhaubasa !aubǀgurun xūna mā-ams ose ūhâs (65) tsî !gamsa (57). Ai!âb ge Mutotaba a ǀaros ge 174 646 auton ge !hūb a ǂhabase hâ autoǁkhae!khaigu tawa gere kō!kharu!nâhesa, 151, 875 auto!nari-aon ǁîna xu gu 128 464 ge aore i tsî 23 411de tarekhoe-ise ge ā-tsî-!naris !aroma !âide ge a !kharu!nâ. ǁAupexa 26 332 khoen ge daob di !norasasib !ûǂamdi !aroma ǀhapixase ge hōhe, ǁnāpa di 312 autode daoba sîsenūsa xu ge ūǁnâhe hîa.  


2023-02-07  Loide Jason

Share on social media