New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kakundungu kazonangwire nosure momukunda gwaOtjozondjupa

Kakundungu kazonangwire nosure momukunda gwaOtjozondjupa

2024-01-18  Correspondent

Kakundungu kazonangwire nosure momukunda gwaOtjozondjupa

Zebaldt Ngaruka 

 

Varongwa wosure zaOkakarara zopirimere zakara moOtjozondjupa ava kavatengwire nkera kosure vakatameke elima lyepe nomalirongo kavavatengwidire kembo morwa vana tjira asi kuvhiura varemane koyihupwa eyi kayihupireko kompempo zonene morwa yipereki kavayigusireko kononkondwa rongero dimwe. 

Mukurona sure gosure Okakarara PS Erastus Martin katanterere sayitunga zaNew Era asi mpepo zonene kazipepere kumwe nomvhura kazizonagwire nonkondwarongero dokusika ko ntambali posure zina. 

‘’Mpepo zonene ezika zitamekere konyara 23h50 mosndaha, ezi kazipepere konyara nominute 30 ngoso. Ezonauko kuna kara lyenene unene, an oose ngesi kuna kundindira nye mutarelipo nosure moruha oru ayatare asi ngapi yina zonauka, ‘’ yimo ana kugwedako. 

‘’Elitjangeso lyetu lyovanona kapi lina yigumu yangesi, nye kapi tuna kupulisira vanona vaze monad zononkondwa rongero posiruwo esi, yimo ana kuyinkondopeka Martin. 

Mambo gatano govamitili posure zaOsire ndi ekuma lyakundurukida sure zasekondere Okahandja, momukunda googo nayo yimwe kayizonaukire moomo mosondaha. Mutareli gonosure odo moOtjozondjupa , Uerivarangera  Tjivikua, katente asi kuna kara mukaro dona sihorokwa sangesi sina kuhoroka posiruwo esi momvhura ezi. ‘’Ose tuna huyunga nare novarugani koministeli zoyirugana, makura kuna kara asi natutumako vakatare asi yinke nawa nawa yina zonakuka koOkakarara.

Ose katukatere nare posure zomoOsire nkera, nare tuna turapo nonkambadaro dokukwateramo dina kuvatera vamitili kuhamena mararo gawo,’’ age yimo ana kutantera muna mbudi ogu. Tjivikua katente asi Osire kapisi ureru kuvavatera morwa oku vatunga mambpo ogo kuna kara asi 30 km okagwane mema eyi yina 

kara asi vamitili ava vana pumbwa ugendero vakasike koyirugana. 

‘’Ano egano limwe kovamitili kuna kara nye asi kuvapa notente, morwa yipundi yawo ngesi kunakara nye moLiberetory, yimo ana kugwedako.  Kosihorokwa nye saOkakarara, mukwatelimo mutareli nosure katente asi apa nye navamana makona kono, egano kwateromo navalitulisapo yipo asi mukaro gwangesi gwahaguma varongwa woposure ozo.

 ‘’ Kuvhura tuture asi vanona vamwe vahepa kuwiza ngurangura no vamwe kositenguko posiruwo nye esi. Sure zaOkakarara ngesi vana gwederere vatareli sure ndi asi vasikurity vawo vatakamese sure morwa ekuma kwato lina gu, Tjivikua yimo ana kutanta. Mpepo simpe kaziretere mazonauko kevango eli vana kutumbura asi Okakarara lyokutunga, omu rutjeno, nonzira ntani magwanekero network kuna zonauka unenene. 

zngaruka@yahoo.com


2024-01-18  Correspondent

Share on social media