New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kandji-Murangi kahundilire varongwa vaguse yirongwa yomulyo unene

Kandji-Murangi kahundilire varongwa vaguse yirongwa yomulyo unene

2023-12-07  Correspondent

Kandji-Murangi kahundilire varongwa vaguse yirongwa yomulyo unene

Jaenique Swartz 

 

Ministera gerongo lyokuzeruka nounkurungu Itah Kandji-Murangi kahundilire varongwa asi vahepa kugusapo yirongwa yoyiwa eyi nayivatulisapo vagwane yirugana. 

Age katente asi varongwa vahepa kugusapo udigu woekonomi omu natuwapukurura sirongo setu, eyi nayipira kuninkisa asi vagwane yitundwamo yoyiwa omu navakagwana yirugana , apa nye vana kumana kulironga. 

‘’ ose kugusa yirongwa yoko nkuru sure, omu natutara asi ngapi natuza komeho ntani ngayininkisa asi vagwane yirugana. 

Kwato nawa nawa yirongwa eyi yakara asi kwapita yikwawo, nye wahepa kutara asi eyi ono kugusa yahepa kutwara ekonomi lyetu komeho. Yimo ngoso ana kutanta Kandji Murangi posiruwo sezegururo zokuturamo mahundiro kupitira monongodi gomo 2024 kupitira mombungha ezi vana kutumbura asi NSFAFsivike sina puko. 

Age katente asi siruwo sina siki omu nosure dokuzeruka navatantera varongwa vawo asi yirongwa musinke tuna pumbwa unene mosirongo, yipo asi varongwa vahepa kuyigusa oyo morwa mulyo unene. 

Ntani mavango ogo vana kulironmgera gahepa kukara asi nare gakara melikwamo lyokuronga vanona. 

Posiruwo nye oso sokugava mbudi, mukwatelimo pamberewa zaNSFAF Kennedy Kandume katente mulyo omu ava vagwanenamo mauwa vafute makongo gawo, morwa yimaliwa oyo vana kufuta yiyo ngaikaninkisa vavatere varongwa wovanzi. 

Age katente asi kunakumoneka asi mvhura ezi vanzi vana turamo mahundiro kuna kara 30% vana ligwederereko momvhura ezi 2024. 

Kandume katente asi etokoro lyokomitiye zawo zegdndeso kazitokwere asi ava ava gwanenemo mauwa moNSFAF vahepa nye kuvapa yimaliwa eyi mokwedi kuna kuninkisa nye varongwa wovanzi vakare tavagwanenemo mauwa. 

NSFAF 2024, mahundiro kuna zeguruka nye kutunda mo 29 Mangundu 2023 kukahaga dogoro mo 29 Murongankuru 2024. 

Mbunga ezi kuna kukadivisa nye navenye asi varuganese makwdi aga gatatu vaturemo mahundiro yipo asi vadive oku vavatambura, ntani nongendeseso nadinye vahepa kudikwama. 

Dogoro ngesi, mahundiro gokusika ko 26 vagaturamo nare. 

Mauzera nagenye kuvhura kugagwana po website zaNSFAF, zina kara asi www.nsfaf.na ndi kuvhura kugwana mauzera nepu ofungwinina ko 061 4346000/6038

-jaeniqueswartz@icloud.com


2023-12-07  Correspondent

Share on social media