New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Katuturas ǁanǂgāsaben ge surudegu ǂnamipe oresa ra ǂhâba

Katuturas ǁanǂgāsaben ge surudegu ǂnamipe oresa ra ǂhâba

2023-08-29  Pricilla Mukokobi

Katuturas ǁanǂgāsaben ge surudegu ǂnamipe oresa ra ǂhâba

Katuturas di ǁanǂgāsaben Komites ge ǁîn di ǀarasasiba !nubusib hîa mûhesa oresa ǀkhais dib ǂnamipe ge ǂoaxa-ū, ǁnāpan ge ǁîna !ā!khōmâi-aoba mâhâ surudeb ǂnamipe oresa hōs !aroma 19 ǂKhoesaob dis ai sari hâ is khao!gâ-i noxopa xū-i tsîna ī tamase. !ā!khōmâi-aob ge ǁnā saris !nâ ge mîmâi ǁîb ǀgam wekhekha ǁaeb !nâ sida tawa nî oahāsa “ǂkhîba ǁawoǁawos ase” xawen ge ǁanǂgāsabena ra mî, ǁîn ǂkhî-e ǂhâba tama hâ tsî mâǂoahâ surudega xoaǁnâbahesa ra ǂgao !khaisa. 

ǁAnǂgāsaben hîa nē ǁhōb ǂnamipe ǂkhîxa!nâ ǀnopaǁnâsa !Norasasib !Ganni !nâ-ū ǀAeǁgams !ā!khōmais dana beros kōse ge sīn ge, ra ǂgaoǀkhā ǁîn mâǂoahâ surudega xoaǁnâbahesa, ǀgonǀgon!gaon gerese, ǁîn ǀarosens ǀguisa ma ra dī ǁgam-i surudega Covid-19 ǁaeba xu a mātareǁoa !khaisa. Benestus Kandundub hîa a aiǂnû-aob nē komites dib ge ǁanǂgāsaben ǀons !nâb ge ǂkhîo!nâsib ǂgaekhâiba gere khomai soab ai gere mî Covid-19 ǁōs ǀgaisa !gâi tama sîsenǂuiba kairakhoen hîa ǂhanuba xu ǁkhâkorobe marisihuiba ra !khō!oan ai ge ūhâsa tsîn nēs xa ge !aromahese ǂauna !gôab kairana kai !gôab surudegu ǁgam-i digu ǀkha ǂnôasa. Mâǂoahâ surudegu ge ge !aroma !ā!khōmâis ge ǁgam-I tsî !nanǀgaiga a ǀari tsî Red Force surudeba ǀhaoǀhaos ǂnûiǂgāsa !ereamxasiba a māsa, nē mâǂoahâ surudega kairana xu nî ǀhaoǀhaose is !aroma. 

ǂAuna !gôab ǁanǂgāsaben Katuturas din ge a sîseno tsî ǁ-nā-amaga ǀoasase ǁgam-i tsî !nanǀgaiba mātares ǁkhāsiba ūhâ tama hâ. Katuturas di ǁanǂgāsabes, Jaqueline Cloetes ge ge mî, ǁîs !kharu ge ǀgam kurikha ǁgam-i tsî !nanǀgaib ose ûihâsa tsîb ûiba supu tama ge hâ isa. Cloetes gere mîs ge, hana-i khoe-e N$15 000 surudeba nî ūhâs kara tsî aiǁgause N$3 000 ǀkha nî sīs kara, ots huihe tama ra isa ǀoasa marisan ra ǂgaoǀkhā amaga. Simon Muhongib, mîgowaba-aob Katuturas di ǁanǂgāsaben Komites dib ge ge mî, ǂauna ǂharugun noxopa !gomma ra ǂgaesa Covid-19 ǁōs khao!gâ. Tsî i ge ǀnaib ûiba a !gom hîa ǁgam-i tsî !nanǀgaib di -ǁarahesa ǂharugun ai!gûsa ra !hâumâi. Katuturas !nâ ǁan tsî ǁnāpa nî ǂkhari ǂharugu-e ūhâs ge kaise a !gom.


2023-08-29  Pricilla Mukokobi

Share on social media