New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁKharas ge !gomsiba mā-amsa tama ǀhubuǀhubusenxūn ǂharugub ǀkha ra hō!â

ǁKharas ge !gomsiba mā-amsa tama ǀhubuǀhubusenxūn ǂharugub ǀkha ra hō!â

2021-01-26  Steven Klukowski

ǁKharas ge !gomsiba mā-amsa tama ǀhubuǀhubusenxūn ǂharugub ǀkha ra hō!â

ǂNŪǂGOAES - ǁKharas ǀkharib ge ra !nuri, mā-ams ose hâ ǀhubuǀhubusenxūn ǁamaxūs !gôagu ǀgaisasesa ǁnā ǀkharib !nâ ra ǂharosa. 
ǂNûǁkhaeba ra ǂkhawadīb ôa!nâdi !âb di mûǂamaob, dana inspekter Theodore Kotungondob, ra mîsa !oan ge ǁnā ǀkharib ǀawa!namna N$85 000 ǁkhāsiba ūhâ xana-i, mandrax peldi tsî mā-amsa tama sarun tsîna 1 Hôasoreb 2020 disa xu ai!â gere ǂoa wekheb di ǁaeb !nâ ge ǀhana. 
ǁHōn hîa ge !nurihen !khōǂgā hân ge: xanahaide !hana tsî xana-e mā-ams ose ǁamaxūs, nau ǁkhōǁkhōsa xūn ǀkha haba tsî ǂgamsase xana-e ǁamaxūs hâna. 

Hoan xa ge kai i ǀhanas nē !nuridi !nâs !nâb ge 24 kurixa khoeba 8 Hôasoreb 2020 dis ai N$54 750 ǁkhāsiba !khōǂgā hâ 1 095 gramgu di xana-i ǀkha Tseiblaagte ǁanǁguib ǂNūǂgoaes dib !nâ !khōsis !nâ ge ūhe. 
ǀHubuǀhubusenxūn ǀkha !gaeǁaresa ūhâ !âb ǂNūǂgoaes !nâb di sîsenao-i ge ǁî-i ǂâiǂhansensa gowaǂui tsî ge mî, ǀhûhâsib khoen ǁîn di ǀoasa sîsenǁareba mā tamasa ǀhubuǀhubusenxūna !khamǂuis ǂnamipe. 

“ǁÎn ge mû tsîn a ǂan mā-ams ose ra dīhe ǀhôakao sîsenga !nuri tama hâ. 
!Nāsa !âb ge a !nō tsîn ge kaise ǀoro ǀhûhâsib ǁanin ǀguina ǀawa!namn ǀkha ra sîsenǁare nē ǀhubuǀhubusenxūna ǁkhae tsî ǀhapixa khoena !khōsis !nâ-ūs ǂnamipe,” tib ge gere ǁgâiǂuisen. 

Nē khoe-i gere mîs ge ǀgâsib, sîsenosib tsî Covid-19 ǁōs xa !aromahe hâ mâsib ge !hūǁîna nē mā-ams ose hâ ǁamaxūs ǀhubuǀhubusenxūn dis !nâ tsēsa xu tsēs ǁga hâ ǂûsa hōs !aroma ra ǁgariǂgā. 
Covid-19 ǁgaragu ge ǁkhāti ǁnāti ī ǁkhāǁkhākhâidi proxramgu tsî hōhō!nâs !hoadi hîan ǀawa!namna ǀhûhâsigu, skolgu tsî !khō-omdi tawa gere dīga ǂâuǀoasase dīsa ra !gom!gom. 

Khoesi tsâsigu ǂurusib ǀae!khō-aob Shaun Whittakeri ge ra mî, Covid-19 mâsiba xu ra !huis ge khoen a ǁgâi!gamsa tsî ǀhūsa mâsib !nâ hâ tsî danas tsâsiga ūbās !aroma xana-i ǁga ǁhâiǁhâsa. 
Whittakeri noxopa gere mîs ge, ǀguiǀguibe khoena ǀhapimās soas ai da hoa !hūbaisise tare-i a !gomsisa aibe nî ǂanǂuisa, nē ǁgoaǂuis ǀhubuǀhubusenxūn disa oresa hōbas ase. 
ǁÎb ge Mexikob aiǁgausa ū tsî ge mî, ǁnā !hūb !nâb ǂhanuba ǁnāti mā-ams ose ra ǀhanahe ǀhubuǀhubusenxūna xu hā maris ra sîsenūhesa, senterde oms ǁnāti ī khoen hîa ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs xa !khōhe hâna ǀae!khō tsî ǀasa ûiba mās !aroma. 


2021-01-26  Steven Klukowski

Share on social media