New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀKharisimûǂamaos ge ai!gû ra !nanǀgaib ǁaradi xa kaise a ǂkhîo!nâ

ǀKharisimûǂamaos ge ai!gû ra !nanǀgaib ǁaradi xa kaise a ǂkhîo!nâ

2023-03-28  John Muyamba

ǀKharisimûǂamaos ge ai!gû ra !nanǀgaib ǁaradi xa kaise a ǂkhîo!nâ

RUNDUS – Kavangob Huriǂoas ǀkharisimûǂamaos, Sirkka Ausikus ge !aruǀî nē go ǁnaetib ase a hā !nanǀgaib ǁaradi xa ǁîs ǁanǂgāsaben ǀkha ǀguitikōse go ǂâu. Nē !nanǀgaib ǁaradi ge ǂharuguga tsâǀkhā tsî ǂgaoǀkhāsa !oabade ǁanǂgāsabena mās tsîna !gâi tamase ra tsâǀkhā. Ausikus ge ra mî, ǁîs ǂharugu-aon, !gōsase Nkurenkurus !nâ hâna ra tsâbasa nē ǁaradi ǂnamipe. 

!Nāsa ǁaegas ge ǀAwas ǀKharisi !Nanǀgaib ǂNûiǂgāsa (Nored), ǀnîkhami ī dī-unudi nē ǁarade ra !aromas ǀhapio kaisensa ra mā. “Nkurenkurus !nâ nē ra ai!gû mâsib ge, ǂhanuse ǀaweǁgui tama isa xu hâ. Mpasis ǀgaib !khaiba xus NamPowersa ǀgaiba nî hōs kara, os ge sida dana!āsa haka irga !nanǀgaib ose a hâ ǁoa,” tis ge Ausikusa gere mî. “Tita ge ǁaib tsî ǀarasasib nē !nanǀgaib ǁaradi ǂnamipe hâb, sida ǀhûhâsigu diba ra ǁnâu!ā, !gōsase ǂharugu-aon tsî ǂgari-aona, ǂHarugun nî ai!gû ǁoas kara, os ge nēsa ǀnî khoen sîsenga nî ǂoa!nâsa ra !aroma,” tis ge ge mî. 

ǀKharisi mûǂamaosa ra ǂkhîo!nâ kai !khais ge, NamPowers tsî Noreds hâra hoara ǀguis khami i ǀûba-i tsîna ǂgan tama hâsa nē ǁkhoaxa tama ǁaradi mâsib hîa ǀhûhâsiba !gâi tamase ra tsâǀkhāb ǂnamipe.

“Omaridi xūn !nanǀgaib ǀkha ra sîsenn ge !napetamase ra hâ !nanǀgaib ǁaradi xa ra ǂkhôahe tsî gu ge skolga ǁnā ǁaeb ǁaradi ra hâb !nâ ǀgôana ra sîǁaru, ǁgam-i ǀkhais xa. ǁGam-i hōxū!khaigu tsîn !nanǀgaib ǀkha ra sîsen pompde ūhâ amaga. 

Nē mâsib ge !aruǀî a ū!oahe ǁoa!” tis ge gere ǁgâiǂuisen. Musese Green Schemes tsîn ge ǀgaisase sîsenni âsa ra tsâǀkhāhe. NamPowers !hū!nāsi mûǂamaos ge nē mâsiba ge ǂan!gâ, xawe ge mî Noreds ǀkhāb aib nē !gomsiba ǁgoesa, NamPowers ose. 

Ausikus ge Noreds Sîsenǂuira Danaba sîǂkhanis !nâ-ū ge dî, tare-i !aromab nē ǀkhariba ǂgui !nanǀgaib ǁarade nau ǀkharigu ǀkha i kara ǀgoweǀnōhe o ra hō!âsa tsî tare-es Noredsa nē mâsib ǂnamipe hâhâ nî oresa hā-ūs !nâ ǀaweǁgui hâsa. 

Noreds di sîsenǂuira danab, Fillemon Nakasholeb ge wekheb !kharuhâseb ge Ausikus dîdi ai a !ereamoa sîǂkhanis !nâ ge mî, kai !hausens ǀkhan ǁîna nē ǂkhawusa !nanǀgaib !oabas nē ǀkharib ra !khō!oasa ra ǂan!gâsa tsî !naua!noexasen !âǀhuru-aose nî ǀhaosa ge ǂgan. 

 

 

 


2023-03-28  John Muyamba

Share on social media