New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀKhom-i hâ tide ǀhôakao!narib ǀkha a ǁaxa ǂhanub sîsenaon !oagu - Schlettweini

ǀKhom-i hâ tide ǀhôakao!narib ǀkha a ǁaxa ǂhanub sîsenaon !oagu - Schlettweini

2023-02-07  Maihapa Ndjavera

ǀKhom-i hâ tide ǀhôakao!narib ǀkha a ǁaxa ǂhanub sîsenaon !oagu - Schlettweini

!Hū-omkhâis, ǁgam-i tsî !hūde ǁkhawa !gâi!gâi!nâs di ministeri, Calle Schlettweini ge ǀgaisa !khâikhomsa mā tsî ge mî, !narib tsî ǂkhôadīs ǁgammās !aroma hâ xūn dis ǀgaisa ǂâiǂhansens ase nē ministerisa ība !khaisa. ǁÎb ge ge mî, nēsis kōsen haka sîsenaona nē ǀhôakao!narib ǂkhawadīb di !nae!khaidi ǀkha ra !gaeǁarehese ǁkharahe hâsa tsîb ge naun hîa ga noxopa nēti ī tsūdī-aiga a ǂâi!nâǁguina ra !khâikhom nēsa xu ūdawasensa. “!Hau!hausase hâ !khais ge, !garo!ā ǁgammi di omkhâis proxrammi nē mâsib xa gaisase ra !khom!nâhesa tsîn ǁnā !garo!ā !â!âgu khoen hîa îbe-îbe ǁgam-i ǂhâsib ǀkha ǂnôana ra ǂkhôahesa. ǁGamǁkhaegu, ǁgam-amdi, sores ǀgammi ǀkha ra sîsen !nanǀgaib panelgu, pomdi, daragu tsî !amǁares !aroma a ǂhâbasa !nâdi hîa 20 !amarede !aroma go ǂhâbasa idi tsîn ge ǀgūǁae khôa!āhe ka ǂkhôahe hâ,”tib ge ministera  ǁîb ministeris di sîsenaon di kurikorobe gowaǀîs ǀhaos !nâ gere ǁgâiǂuisen. ǀGoa!narib tsî mā-ams ose !aubǀguruna !gamǂuis tsîn ge ǀnî ǁaxasin hîa ǂgari-aon ai!gûsa ra !khom!nâna. Schlettweini ge ǁîna ge mîba, ǁgausen i rasa !oan !nāsa !narib ǁaxasin !nâ nē ministeris di sîsenaona a !â !khaisa. Nau ǀkhāb aib ge ministera ge mî, !Hū-omkhâis !nâb ge 2022 !nâ 3.6% ǀomkhâisa ge ǁgau tsî !kharaga ǁaxasin !nâ-ū !gâi ǂharosa a ǁgau ǁkhā. !Hū-omkhâis !âb ge ǁîb a ǁâǂkhōse Namibiab sâuǁkhāsiba ība tsî !kharu ge kuriga !nâs tsîna !hū!nāsi sâuǁkhāsiba gere aimâba. Covid-19 di !gâi tama sîsenǂuib ge noxopa ra hō!âhe, xawes ge  ministeris !kharaga ǀgaugu !nâ-ū nēsa ra oe-amtsâ, ǀomkhâisa ǁawoǁawos !aroma. ǂGui mariba ra ǂgan ǁkhaeb hîa !hanaǂgāb !aroma a ǂhâbasab di soab aib ge Schlettweina ge mî, Neckartal ǁkhaeb ǀgūseb ge ǀgam !garo!āra hîa 11 177 hektarga ǀhaob ai !khōǂgā hâra nē !aromas ai N$5.7 miljuns ai ǁama nē projeksa īǁkhā kais !aroma ti. ǁKhātib Schlettweina ge noxopa a ǀaros ge, nē !hūb di ǁganǂgā!khaigu !hūbai ǁgoe !khaisa tsîs nē mâsib nî ai!hūba ǁamkaihesa a ǁgariǁgarisa !khaisa, !gōsase, ǀawas !nâ ǁgoe ǁganǂgā!khaigu !aroma. “!Kharaga dītsâdi nē ministeris di di !nâ-ūs ge Katima Mulilo ǁganǂgā!khaib ra Ghanab ǁgas tsîna ǁîn ǁgan-e ra sîǂuisa. ǁNā-amaga kaise a ǂhâbasa !khais ge,ministris tsî hoa !âǀhuru-aon, ǂgaiǀons ai Meatcos, Meat Board of Namibias, ǂgari-aon tsî !ā!nāsi ǂgaeǂguidi nî sîsenǁare !khaisa ǁkhawa aiǂhomisa ǁamaxus !aroma ǂgariba oaǀkhī-ūs ase,” tib ge ministera ge mî. 


2023-02-07  Maihapa Ndjavera

Share on social media