New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kutunda moyirugana yepangero makura ana yakara munandima

Kutunda moyirugana yepangero makura ana yakara munandima

2021-07-29  Staff Reporter

Kutunda moyirugana yepangero makura ana yakara munandima

Elizabeth Hiyolwa

 

NKURENKURU - Siranda Haitewa kwasiga yirugana yenbdi yakere asi yokuzulilira omu gakere asi goruha rougendero koministeli zonongesefa aze oku ana mono mwene asi eparuko age ngesi kuna kugwana nye eyi gatjimpukira.

Haitewa ngesi kuna kara munandima wounangesefa kwatameka omu gatungire nonzugo dokuheheda vararemo vantu. Age makura konyima tayimutumangeda atameke sipata sokukuna yikwahidi, morwa sinzi sovantu vatunga modoropa zaNkurenkuru kwatameka kurugana ngesefa ezi zokugava mararo kovagenda ano marumbasano gana vhuka unene. 

Mokulihamesera mwene monondima kwakara asi egano lyewa mokusesupika nzara morwa nkenye gumwe kuna hara nondja alye. Ntani mokuzangura nye eyi yikwa ehidi kukwata tupu makwedi gatatu makura ove kuvhura ogwane yimaliwa yoge eyi waruganesa mokurugana ngesefa ezi, yimo ngoso ana kufaturura. 

Age simpe katente asi ava nye wokurandesa mononzira moNkurenkuru awo kukagwana eyi vana hara kurandesa ure unene, eyi yamuninkisa arugane yirugana yangesi makura gahorako nakauke mokuruganesa yimaliwa yoyinzi kougendero. 

‘’ Sinzi sovarandesi ava kugenda vaze vakarande eyi vana hara kuyarandesa koSomeya ndi koRundu, morwa kapi kwakere sikunino esi navavhura kugwana madamate ndi makovi. Makura, ame yipo nye nagusa etokoro, asi vantu vetu ava vana kurandesa vahepa kuyigwana [popepi, ‘’ yimo ana kutanta ngoso.

Age simpe katente asi age kwayimwene asi doropa nazikakura vantu nava hara nondja mwankenye ezuva; makura yipo nye naturapo sikunino somakovi makura vantu vetu vayigwane noureru. 

Mokupitira nye mongesefa zendi, age kugava nye komavango ngwendi nonyanga, makovi mandamate katafura ntani matangagona kwaAMTA nokoyitora ngwendi Ok foods ntani Woermann Brock moRundu.

Haitewa simpe katente asi kugusa nondja ntani yimaliwa, una ndima kwapumbwa kundindira ntani mutjima gukare guna dama. ‘’ Mokukara munandima, wahepa kukara nomutji ogu guna yihafere pomuhowo. Apa nye nomona asi ono yihara, makura ove tolituramo makura nayinye tayikurerupa. 

Age kagwedereko asi kukara ko udigu melikwamo lyokukura nye nombuto odo, kugusa makwedi gatatu ntani nkenye apa wahepa kukarapo. Wahepa siruwo nawa nawa. 

Haitewa katente asi udigu ou ana kara nawo ngesi wounene, mema asi age kugwana mema kondango zodoropa age kapi gakara nekero lyamwene.  

Haitewa, ogu gakere asi munasipundi goAssociation zokuzangura moKavango zoutokero, katente asi konyima tupu gadingwire ukunino yimwe, momukunda, kwamwene asi yikunino kuna kurugana nawa nampili ngomu vana kara noudigu ngwendi momu asi kapi vana kugwana madeuro.


2021-07-29  Staff Reporter

Share on social media