New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kwafela Oshiwana Foundation onghee ta yambidida eenhauki

Kwafela Oshiwana Foundation onghee ta yambidida eenhauki

2021-08-09  Festus Hamalwa

Kwafela Oshiwana Foundation onghee ta yambidida eenhauki

Ehangano Kwafela oshiwana nghee tali twikile noku yandja omakwafo keenhauki dOvangola edi da ninga eemwedi dangudumana pEtunda moshitukulwa shaMusati. 

Eshi oshikando oshitivali paife kehangano eli tali yambidida, nopaife ola yandja eeshako doilya dili 102, oikutu i li 2124, oikumbafa i li 40, eenghaku omapando eli 100, eefewa, eembiya nosho tuu oikwafifo ikwao.

Omafiku eshi ali 23 July ehangano eli okwa li natango la yandja omakwafo a kwatela mo oikulya noikwafifo ihapu.

Ngoloneya woshitukulwa shaMusati Erginus Endjala okwa tambula ko omakwafo aa nolupandu. Endjala okwa ti okwa pandula ehangano eli Kwafela Oshiwana Foundation eshi li na olukeno noshiwana.

“Ngaashi naana tu shishi kutya eenhauki edi odili momhumbwe yoikulya noikwafifo ikwao, omo mwa didilikwa oikulya oyo unene i li eshongo linene eenhauki da taalela,” Endjala ta ti. Ngoloneya okwa ti otai indile ovanangeshefa ile omahangano akwao opo va yambidide eenhauki edi shaashi natango oda pumbwa omakwafo ahapu. Onghee okwa ti oshiwana nashi kwatafane nombelewa yaye ngeenge shina omakwafo oku pa eenhauki.

Okwa didilikwa eenhauki edi da taukila moNamibia ketameko lomudo ou, odo kwa li deliyanena moshitukulwa shaHangwena noshitukulwa shaMusati. Mopaife ngaha ovaAngola ava ovangundumana ponhele imwe i li pEtunda, opo hadidi nodili metonatelo la wana.

Omukulunhu wehangano loKwafela Oshiwana Foundation Paulus Kronelius okwa ti ehangano lavo otali lalakanene oku kwafa oshiwana ashishe eshi shi li momhumbwe, onghee okwa denga omufindo ta ti elalakano lehangano oku yambida oshiwana eshi sha pumbwa ekwafo.

Kronelius okwa ti ova pewa ongobe komukulunhu woRadio yo Eagle fm John Walenga, oyo ya yandjwa opo ika tomenwa eenhauki dovaAngola opo di kale da mona oshivelelwa.

Onghee hano okwa ti okwa pandula Walenga eshi a yambidida eenhauki edi da pewa ongobe opo di kale da mona oshivelelwa sha wana. Okwa weda po tati keshe omunhu okwa manguluka opo a kale evawaimina, vo vashiive va longele kumwe nokuyambidida eenhauki edi, onghee ovanhu nava kwatafane nombelewa yavo i li mOndangwa.


2021-08-09  Festus Hamalwa

Share on social media