New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Likolo la mañusa limwa muzeko watuwelo

Likolo la mañusa limwa muzeko watuwelo

2022-10-10  Maria Amakali

Likolo la mañusa limwa muzeko watuwelo

Likolo la mañusa lihanile kukutiseza famusebezi ni kulifa yomuñwi wababeleki bababona zamañusa nikumulifa masheleñi alikana lule, kasamulaho muzamaisi mwaofesi yebona zakubeleka nafumani kuli kuzwisiwa musebezi kwahae nekusiyo hande. 

Likolo liisize taba kwa Khuta Yepahami, kamaikuto akuli muzamaisi na atuzi silibonda. 

Mwakweli ya Mbuwana 2022, muatuli nafile katulo yakuli kuzwisiwa kwa Michael Liswaniso neli kwasialuluti, mi lika nelisika zamaiswa hande, mi hakuna mukopano wakumukalimela one ubile teñi. Liswaniso nabeleka ili mubeleki wamañusa kukala la 1 Yenda 2016, inza belekela mwasikiliti sa Kavango ya Upa. Mi nabeilwe mwatiko yalikweli zemashumi amabeli.

Kasamulaho nako yatiko haifela, likolo lahana kumufa musebezi kamaikuto akuli nalobile mulao. Liswaniso nihana ezize hande nakulubelwa kuli nataha kwamusebezi akozwi mi nafumbela kubulaya bana beleka nibona, mi natisa mifilifili kwamusebezi. Folomani wahae nafile kelezo yakuli tiko yahae iyandululwe, kono kelezo yeo nehanilwe. Muatuli wamizeko yamisebezi Maiba Sinvula naize nihakuna nilikakalezo zeo, hakuna bupaki bwakuli nafilwe liñolo la kukalimela mikwa yahae. 

“Kamaikuto aka kisialuluti kutisa litaba zakuloba mulao kanako yakuzwisa mutu yali fatiko musebezi kusina zibo yakuloba mulao. Mulao hau lumeleli taba yakuteya katwa, kakuli tiko haki sinotolo sa kuzwisa musebezi,” nekubulezi Sinvula.

Nihaike mubeleki yali fatiko ukona kuzwisezwa kuloba mulao uswanela kuzibiswa kuli nalobile cwañi mulao. Muatuli nalaezi kuli Liswaniso akutisezwe famusebezi nikulifiwa N$1 046 881.33 katuwelo yana sika fumana kukala kweli ya Liatamanyi 2018 kutisa Mbuwana 2022. Likolo kono lina ni maikuto akuli muatuli naipeya mwamayemo amubelekisi kakubata kufa Liswaniso musebezi wahae, nihane kusina sepiso kanako yatiko kuli uka fiwa musebezi. Hape, nako yatiko haifi sepiso yakuli mutu uka fumana musebezi, sina hana nikubonisa kuli uziba musebezi kanako yatiko. 

Muyemeli walikolo Mkhululi Khupe naize muatuli naezize mafosisa kaku atula kuli Liswaniso alifiwe kanako yana sabeleki mwalikolo. Liswaniso kamuyemeli wahae Thomas Appolus ubulela kuli nasika fumanwa mulatu mwalikakalezo, mi nasika fiwa nako yakuikalabela. Appolus nabulezi hape kuli mulao obona zamisebezi ha ualuhanyi mubeleki yali fatiko, niya filwe musebezi. Kacwalo taba yakutokwa sialuluti iyema kaufela. Muatuli Herman Oothuizen ukafa katulo la 28 Lungu 2023.


2022-10-10  Maria Amakali

Share on social media