New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Maholi kureta udigu moEpukiro

Maholi kureta udigu moEpukiro

2023-07-20  Correspondent

Maholi kureta udigu moEpukiro

 Zebaldt Ngaruka 

Maholi aga aga kara asi masesu momukunda gwaEpukiro konyima tupu apa ava ava gava maholi wokampani Agric General Dealers ava kavatamekere kugava maholi moOmaueuozonjanda kavatamekere kugava maholi momapeu gana puko. 

Evango eli kwalitembe unene mokupira kusikisamo ukaro womaholi eyi kwaninkisa nye vatungimo vasinge sinanososirevazekoGobabisvakagwane maholi. Kansela gomukunda Pakarae Piniel katanetrere sayitunga zaNew Era, asi sitasi somawoli esi kuna kuza sika paturuke nasikagwedako ko.. kuliko lyomukunda. ‘’ Ntani kuvhura kugava mauwa kovamusinda zetu, yimo ana kutanta. Pakarae, katente asi ugendero kuna kara mulyo unene mekuliko lyougendero. Ose tuna kara nomalikwamo gomanzi gepangero gana kuwiza ngwendi kugavera rukukutu ntani kuvarura mambo nayimwe ngoso, monomukunda nadinye. MoOkavimburu ntanii ngakukara malikwamo gangoso. Age simpe katente asi Omauueuozonjanda kuna kara evango lyekuliko mevango lyetu eli. ‘’ Evango eli kuna kara nye asi kuna kureta ekuliko ntani kuna kuparura vantu. Morwa kuna kara asi kuna kureta ekuliko mosiruwo soko meho. Daniel Handura, mutungimo moOtjozondjima, kuna kara nosinano 10km kutunda pokunwisira maholi, ngesi kuna wapa nye mokugwana maholi aga. ‘’ 

Ezi kuna kara mbudi zongwa, ntani kuna kara nye nomaholi pepi nombomba zetu omu navaranda diesera, Handura yimo ana kutanta. Handura yimo ana kutanta. Handura katente asi nomukunda dopopepi nado nadigwanenamomauwakapinavagenda hena sinano sosire vaze koGobabis. Ntani simpe natugwana ekuliko moOmaueuonjanda morwa ekuliko eli tuna kugwana ngesi. Otjimangombe traditional councillor Stumbo Tjeja katente asi evango eli naligusako udigu umwe koOkavimburu. Ngesi tuna kara nye nomavango gavali gomaholi , moEpukiro. Ntani nopomba edi aturuganesa twahepa kugwana maholi. Ngesi natugwanenapo mauwa pokatji kaEpukiro naGobabis. Kwamwenya sitasi saOmaheke Agric General Service Hiskia Ndjavera kahundilire asi vantu vahepa kuruganesa maholi. Omu nayimoneka asi kuna kukwama nongendeseso dono veta domaholi. Ndjavera yimo ana kutanta ngoso. Age simpe kahundilire vasingi mahauto asi nsene tavanwisa maholi vahepa kudimisa mahauto gawo. 

Ose twakara nomafano kapisi vasikiliti velike tutare asi ngapi yina kuhoroka. 

Ngendeseso zakarapo zokutanta asi lupaturuka po 07h00 dogoro po 21h00 kutunda momandaha dogoro mo sondaha. Ngesi tuna kara novarugani vane wokunwisa maholi. Ano ngesi kuna kara asi tatukapaturura novili 24h00, ano ngesi kuna kara asi natukatambura nsene kuna moneka yongenderera,’’ yimo ana kugwedako Ndjavera. zngaruka@yahoo.com 


2023-07-20  Correspondent

Share on social media