New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mambo gokusika ko 568 kwagaguma unene ruhanz moOshana

Mambo gokusika ko 568 kwagaguma unene ruhanz moOshana

2023-08-03  Max Heinrich

Mambo gokusika ko 568 kwagaguma unene ruhanz moOshana

Ongwediva-kansela gomukunda horowero gwaOshana katente asi mambo gokusika ko 568 momukunda kuna vagumu unene ruhafo oru rwakereko vantu wokusika ko 3 617 vatunga momambo ogo ngesi awo kuna kugwana nondja edi lina kuhavareka epangero. Mosintokora saOkaku mambo gokusika ko 46 kwavaguma ruhanzo, Okatana 55, Ondangwa zoponze zodoropa 89, Ondangwa zomodoropa 7, Ongwediva 19, Oshakati zoutokero 48, Oshakati zoupumezuva 114, ntani Ompundja 190 mambo ngoso ogo.

 Ompundja kunakara nye novantu wokusika ko 947 vana kugwana usura worukukutu, Oshakati zoupumezuva 933, Oshakati zoutokero 237, Ondangwa zomodoropa 60, Ongwediva 137, Ondangwa zoponze zodoropa 589, Okatana 396n ano Okaku 318. Kansela gosintokorwa Oshakati zoupumezuva Abner Shikongo katente asi mukaro gonzara kapi guna wapa monomukunda odo tuna tumbagura, morwa kupira nye kuroka mvhura, mukaro kuna kuyipa nkenye ezuva. Ose nkenye ezuva kuna kugwana vantu vana kuwiza komberewa vana kupapara nondja. Apa nye vana kiuwiza komberewa, ose kutjanga nye madina gawo nokupura mberewa ezi zakarerapo kuvatera wonzara nsene vana kara nonondja mevango lyawo. Ose ngesi kuna kugava kansako kokusika ko 10kg kousura membo limwe. Eyi kuna kara tupu nye ngwendi mema tupu ngana gwire mefuta, yimo ana kutanta Shikongo. Shikonmgo katente asi ava runa gumu unene rukukutu kwavatjanga womberewa zankuru ministera eyi tuna kugazara asi sinkwa ntani mukaro ogu ntaantani tupu guzire moomu gwawapera. ‘’ Kapi yina kara tupu asi moOshakati zoupumezuva nye kuna kara nomukunda nadinye dokomuzogo gosirongo kuna kunyanda konzara. Ose nye ngovakansela posiruwo simwe kugusa momalimba getu posiruwo nye oso ono kundindira asi varete nye nondja edi vana pumbwa vantu, yimo ana kutanta Shikongo. Shikongo katente asi age ana hafa kweyi zina kurugana mberewa zankuru ministera omu vana kukeverera udigu ou momukunda gwaOshana. 

Karolina Nghishidimbwa, gonomvhura 45, gafisa yendi ogu gatunga moOshakati zoupumezuva kuna kara nye nomvhura murongo gahana kurugana age ngesi kuna kuparuka tupu koyimaliwa eyi aligava epangero kwavaworuhepo. Ehudi nye lyenene kwendi, vana vendi navenye wovakadi kwato ogu arugana makura nye mokugwana nondja valye kuna kara udigu age ngesi kuna kara novatekuru vendi vane ava nye vatunga monzugo zoyipereki. ‘’ Mugara gwange kwadogoroka nomvhura ntano dina kukapita ogu gakere asi yigenye ngareta nondja valye. Age ngarugana kokampani zetungo age yige nye ngakamabadara kurandesa yivera yakurupa yipo arête nondja tulye, yimo ana kutanta Nghishidimbwa. Age katente asi siruwo simwe kurara nonzara kwato eyi vana makere.

 ‘’ Age kafatwlire asi kuna kutezagura nomutji omu nye nakumona vatekurwange kuna kulira nokupurange asi nnondja vana hara ntani nye kwato eyi nanivhura kurugana. Yimo ana kutanta Nghishidimbwa. Morwa kupira nye kugwana mvhura zongwa, ntani kapi tuna gwana muzangu, age ngesi kuna huguvara tupu asi epangero naliruganako Yuma, mokugavaera nondja dorukukutu, morwa eparu ngesi kuna kudigopa unene. 


2023-08-03  Max Heinrich

Share on social media