New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / Māsenxa ǂkhamkhoen ge nauna !khāǁkhaehes !aroma ra hirihiri!nâ

Māsenxa ǂkhamkhoen ge nauna !khāǁkhaehes !aroma ra hirihiri!nâ

2021-09-07  Staff Reporter

Māsenxa ǂkhamkhoen ge nauna !khāǁkhaehes !aroma ra hirihiri!nâ
Top of a Page

Lorato Khobetsi

 

Māsenxa ǂkhamkhoen !Hū!nāsi ǂKhamkhoen ǂGamǂgamsens Omkhâisens !âb, ǂĀǂams !nâ hân ge ǂkhamkhoen nē !garo!ās hîa Tsaraxa-aibes aiǂoas ǀkhāb ai ǂnôana gere ǂgaoǂgao!nâ in Covid-19 !oagu !khāǁkhaehe. 

Nē ǁaxasib ge ministeris ǂkhamkhoesib tsî ǂgamǂgamsenǀhurun dis tsî ǂurusib tsî ǀhûhâsi !oabadi dis xa ǀhûǁharebese ge dīhe hâ i tsî ǂâibasens âsa, ǁanǂgāsabena Covid-19 tsî ǂhâǂhâsasib !khāǁkhaehes dis ǂnamipe hōhō!nâs ai ge hâ i. 

ǁNā ǁaxasib tawas gere gowaǀîsa gere mā soab ais ge Hardap ǂurusib direkters Yvonne Stephanusa ge mî, ǁîs ministeris a !gâi!gâsa, mâǂoa hâ tsî ǂkhari!hoahe ǁoa ǂkhâ!nâs hîas!kharaga !âǀhuru-aona xu Covid-19 ǁōsa ǀhûhâse !kham!oas ǂnamipe g!kharaga !harigu ai ge !khō!oas !aroma. 

Stephanus ge ge mî, nē ǁōs kaise !gâi tama sîsenǂuiba ǂgamǂgamsenǀhurun ai ūhâsa tsî ǁnā-amaga !gâiǂâus ǀguisa ī !khais ge, ǂgamǂgamsenǀhurun !nâ a !ân tsî !gâi!gâibasensa ūhân tsî ǁgoehâ ǀhûhâsib hoab ai!gû ra !khāǁkhaes proxramma nî ǁhaosa. 

ǁÎs ge ǂkhamkhoesiba gere ǁgoaǂui in ai!hūba ǁam nē ǁgūtsâdi ǂhanub tsî nau hâ ǂnûiǂgādi ra dīdi !nâ tsî nauna hirihiri!nâ aiǁgause ǁîna ības !nâ-ū. 

“ǂGamǂgamsenǀhurun !nâ !â tama is ge !gâi tama sîsenǂuiba ǂgamǂgamsenǀhurun ai ūhâ, !gōsase ǂai!gais hîa da ǁîsa ǂkhari!ādi tsî !garo!ādi !nâ !nāsase ra !â!nâ tamas ka i o ǁhao!nâsa. Sadu ǂkhamkhoese nēpa hās ge ǀkhariba ǀnû!gû-ao ǁkhauba-aon hîa māsenxase ǀhûhâsiga ra ǂgaoǂgao!nâ ǂgaon ǀkha ra hui, ǂhâǂhâsa tsî ǂhanu ǂansa ǂāǂams !nâ tsî ǁîs ǀgūse ǁgoe !garo!ā ǀhvhâsigu ǁga ǂoa-ū tsî ǁîna !khāǁkhāsens mā-amsens kōse sī-ūs !aroma,” tis ge ge mî. 

ǁKhā ǁkhoreb Stephanus dibab ge !khō!gâ soab aig ge Ivan Pietersi, Ministeris ǂGamǂgamsenǀhurun, ǂKhamkhoesib tsî !Hū!nāsi !Oabadi senters di danaba ge mî, ǀnî omaridi hîa-i oms ǁnāsa ra ǂûma khoe-e ǂgamǂgamsenǀhuru-i !nâ !âs !nâ-ū ǀnîsi omarisa gere ǂûma tsîs ge nēsa ǀgaisase ǁnāti ī omaride !gâi tamase ge tsâǀkhā. 

“Hoa da a ǂansen ge !nāsa ǂgamǂgamsenǀhuruna Covid-19 ǁōs xa ge !hâumâihe tsî ǂgui omsridi ûiga ǀgaisase ge !khom!nâ. ǁNā-amaga i ge a ǂhâbasa !khāǁkhaede da nî ūsa îb mâsiba ǁkhawa !norasa ǀgaub tsî hâǁareba !oa oaǀkhī,” tib ge ge mî. 

Nēsis kōsen ge 900 khoen ǀguina ǂāǂams !nâ !khāǁkhaehe hâ.


2021-09-07  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page