New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / MP’s kuna kara negano asi nombapira edi ava ruganesa dokosipangero dikare monomahina

MP’s kuna kara negano asi nombapira edi ava ruganesa dokosipangero dikare monomahina

2023-09-07  Nuusita Ashipala

MP’s kuna kara negano asi nombapira edi ava ruganesa dokosipangero dikare monomahina

Oshakati-Komitiye zombongarero zanavenye zomapukururo kuna kara negano asi nombapira edi avaruganesa dokosipangero vahepa kuditura dikare monomahina edi ava ruganesa mosipangero. Munasipundi go ICT, Modestus Amutse, katente asi nsene vatura nombapira edi monokompuyuta, ngayininkisa vantu vakare vana wapa morwa umbangi wawo kuhamena nombapira edi dina kara mevango lina wapa mosirongo.

 Komitiye simpe ngesi monomukunda zina kara omu zina kugwanekera novantu asi ngapi navagendesa nomutji ntani yimwe yakara asi yiruganesa nomutji ndi mosipangero ntani evango nye eli navapungura nomutji. Amutse katente asi komitiye kuna kupapara magano omu vana kugazara asi pakare nye elikwamo lyokutanta asi kutunda kevango oku vapungura nomutji noyiruganeso dogoro kevango lyokuhulilira kosipangero gona monomukunda yipo ngano napa wiza nomutangu edi vana kusivana vantu asi kuna kara noudigu kugwana nomutji ntani nayinye eyi ava ruganesa kosipangero. ‘’ Ose vana tutantereko vamwe asi nombapira nye edi aturuganesa moNamibia makura ose yiyo tuna hara kuhetakanesa noyirongo yimwe asi yinke avaruganesa moyipangero yawo makura tutarepo asi elikwamo lipi lyewapo ntani aligava sirugana sina wapere kovantu vetu,’’ yimo ana kutanta Amutse. 

Age kahuyungire nonkango edi pepongo kumwe novarugani woMinisteli zoukanguki moOshakati momandaha ngurangura. Amutse katente asi nombapira dosipangero kumwe noministeli zoukanguki vagwane maumbangi gomuveli ogo vatare asi monomvhura dingapi nokuhetakanesa ngesi, asi vantu kuna kara nonombapira dosipangero mbali mbali ngesi, ano posiruwo simwe kuzumbana.  Age simpe katenta asi nombapira nye edi domonomahina, kuna kara dikakare ngwendi moomu aturuganesa sikarata so ATM, kukara ureru mokusisimba ntani nampili kuna kupwaga ponze zosirongo ureru unene kusisimba.

 Mukunda kagugeve asi eyi yina karapo ngesi kuna kurugana nawa nye awo kavakere nehundiro asi kuna kuhundira tupu owo vapa sirugana oso vayirugane moomu yawapera. Maudigu gamwe vana kugwanekera nago aga kavatente yina kara asi udigu, wousesu nomutji moyipangero ntani kumbesitera nomutji kapi yina kusikamo nosiruwo-ntani poyihorokwa yimwe, nomutji kapi adi yasiki nosiruwo. 

‘’Siruwo simwe, nsene embesitero lina wizamo, kukwata siruwo vayirugane ndi vayipulisire. Posiruwo simwe kukara asi oyo vana hara kapi yina karamu mevango lyenene oku ava yigwana ndi ava yimbesitere,’’ Justus Ekandjo, ogu ana kara asi mukurona kofamasi moOshakati. 

Caption (Health Passport);Innovate …. The ICT parliamentary Committee visited Oshakati this week. Photo: Nuusita Ashipala

Pefano(mbapira zosipangero): magano…. Komitee zombongarero zanavenye zo ICT kazikadingwire Oshakati sivike esi.  Efano: Nuusita Ashipala


2023-09-07  Nuusita Ashipala

Share on social media