New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mukadi gomoOshigambo kazugumine munwendi

Mukadi gomoOshigambo kazugumine munwendi

2021-01-21  Obrien Simasiku

Mukadi gomoOshigambo kazugumine munwendi

Mukadi gatunga moOshigambo kavamukwete konyima tupu apa kayizuvhikire asi kuna zuguma munwendi gomukeke moyihwa. 
Gonomvhura 34, kavamukwete papa tupu kayikere asi vatungimo kavageve mbudi ezi kovaporosi.
sihorokwa esi kasihorokerere pokamukunda avatumbura asi Ekondo opo murugenda nzira kamwene rutu romuntu vana pateke mositji makura yiyo kakatanterere vakurona kadi wopomukunda awo yipo nye kavatamekere kupapara asi  yilye ana rugana yininke yangesi makura yiyo nye kavavarere honde yimo ana kutanta komisara gona govaporosi Naomi Katjiua.

Vaporosi kavagwene vakadi vavali membo opo kavayasikire pevango lyosihorokwa oso, ano gumwe gwawo kayitambwire asi yige ana rugana ukorokotji wangesi. 

Mukadona ogu katente asi age kuna zuguma mukeke ogu morwa oguhwe vendi kapi vana kutambura asi yiwo venya mukeke ogu. Mukeke kuna kumoneka asi kuna kara momupindu gomuwa kuna kuviha 2,3 kg  ngesi vana mutwara mosipangero poOnandjokwe kumwe nozina vendi, yimo ana kutanta Katjiua. Mokugwedako, Katjiua katente asi ozina womukke kuna vatamba egazarero kudipaga ntani kuligusa ezimo. 
Mugazarerwa ngesi vana mutumu kovahungi mwenyo komeho ayagwane epanguro lyendi kompanguro. 
Posiruwo sooso erapoto lyokukwatera mukdi gononkondo kavalituliremo munahamene munona gona. 

Simwe sirapota sokuhulilira kuna kara asi munona kadona gonomvhura 9, kamukwaterere kononkondo mumati gonomvhura 19 posiruwo oso age monzira ana kara atunde komukunda gumwe ogu kakadingwire. 

Mokukwama Katjiua, mukadonagona ogu kavamutwere momuramba omu kavakamukwaterere kononkondo pomukunda gwaOmuntele. 
Mugazarerwa kavadimuhamatere nare vaporosi ngesi nare kakamonekere kompanguro moOndangwa, omu kavakamusilikire elifutiremo. 
Gonomvhura 9, nage gumwe kanyende omu musinda zendi amukwatere kononkondo yikando yoyinzi mokwedi kwaMangundu. 
Sihorokwa esi kasikere sina divikwa papa oguhwe womukadona kavawizire vayamudingure ntani mukadona kayitente. 
Sihorokwa esi kasihorokere pokamukunda kaOnamukuku gwakara poOnankali. 

Kuna kuyagazara asi mugazarerwa kuna dingura munyandi masiku. Mugazarerwa nomunyandi kapisi ekoro limwe. 
Mugazarerwa gavamukwete nare kaka monekere kompanguro moOndangwa omu kava kamusilikire elifutiromo. 
Simpe mokuzamo, Katjiua katente asi mezuva lyoolyo, sihorokwa simwe gonomvhura 12 kavamukwaterere kononkondo gonomvhura 20. 
Sihorokwa esi kasihorokere pomukunda vElonga omu mugazarerwa aninkiliremo gumwe goruhepo ogu gatunga gelike membo lyendi. 
Mugazarerwa nage kavamusilikire kulifutiramo. 
– osimasiku@nepc.com.na


2021-01-21  Obrien Simasiku

Share on social media