New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mukunupi utomelwa lilimo zemashumi amalalu

Mukunupi utomelwa lilimo zemashumi amalalu

2023-09-04  Roland Routh

Mukunupi utomelwa lilimo zemashumi amalalu

Muuna yana pila mwakomponi ya Macaravani ya Upa mwa Katima Mulilo, natomezwi lilimo zemashumi amalalu viki yefelile Labutanu, ki Muatuli wa Khuta yepahami Petrus Damaseb, kwa kuina kwa Khuta Yepahami swalelele mwa Katima Mulilo. Muatuli Damaseb nafumani  Frans Erwin walilimo ze 35 mafosisa hala mulatu wakukunupa tobolo, kubulaya, kunata kamaikuto akubata kuholofaza, kubata kubulaya ni kuluwa tobolo ni malumo asina liñolo.

Nafumanwi mulatu wakukunupa ni kubulaya Mwaka Dorothy Kopelo, kunata nikubata kubulaya Aldrin Kangamba la 12 Yowa 2021. “Nobulaile nyandi kamukwa osituhu kasilemano sono sina liñolo la sona. Nokunupile nyandi fasifuba ili kufofaza pilu yahae ni maswafu. Mwaka nashwile kamukwa omaswe mwamazoho ahao,” nabulelezi yanyazwa. Namubulelezi hape kuli nabetekile lilato la nayndi kakunga bupilo bwa hae. Naekelize hape kuli yanayazwa nasika bonahala kuinyaza hala taba yana ezize.

“Neni lemuhile mwanako yamuzeko, kuli nekusina buinyazo kuwena. Uishwela feela makeke hohupula katulo yekulibelezi, kono hausika bakela likezo zahao. Uswanela koto yeka kuzwisa mwahala sicaba kanako yetelele,” nekubulezi muatuli.  Nabulezi hape kuli sicaba nesi uzwelizwe kimusali yana sebeza katata yana keni sikolo sabupangapanga kuli aeze hande mwabupilo. 

Kacwalo alenga Erwin likweli zelishumi kazepeli zakukunupa tobolo kamafosisa, lilimo ze 28 zakubulaya, lilimo zeketalizoho zakubata kubulya, likweli ze 12 zakunata, likweli ze 24 zakuluwa tobolo asina liñolo ni likweli ze 12 zakuluwa malumo asina liñolo. Kono nafile taelo yakuli mulatu wakuluwa malumo ni tobolo liyelele, ni wakubata kubulaya ni kubulaya niyona iyelele.


2023-09-04  Roland Routh

Share on social media