New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mushelengab ge !nāsa ǁguiridi ǁkhauǂuisa ICT-i !aroma ra dī

Mushelengab ge !nāsa ǁguiridi ǁkhauǂuisa ICT-i !aroma ra dī

2021-11-09  Paheja Siririka

Mushelengab ge !nāsa ǁguiridi ǁkhauǂuisa ICT-i !aroma ra dī

ǂAnǂandi ministeri, Peya Mushelengab ge ge mî, Afrikab !hūgu ǂhanugu ǂhâsiba ūhâsa, ǁkhawa ǂâide ǀguiǀgui tsî !nāsase ǀasa texnoloxib !nâ khoena ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhākhâis !nâ ǁguirisa, in nēs !nâ-ū Afrikab ǂkhamkhoena texnoloxib ǂnamipe ǁāǁā. 

Nēsab ge ministera Afrikab ICT ministerna xu a !gaeǁaresa ǀHûs hîa !ereamxasib âsa, naun xōǀkhā, ǁnāti ī ǂkhâ!nâs tsî mâxōǀkhāsa Windhoek+30 ǀHaos hîa ge ǁnāpa ge 2021ǁî kurib di Hoa !Hūbaisi ǂHôamāǂuis !Norasasib Tsēs ai 31 !Khaitsâb dis ai hâ i ǀhaos tawa a ūhesa. Nē ǀhaos ge ǁkhāti ǂhâǂhâsasib tsî ǂâuǀoasasib ǂans ǀhûhâsigu ITC-e xu ra hōs tsîna gere gowaǀî. 

ǀHaos nēs ge ǁkhāti !kharaga aoǁguiga dīǀgaugu ǂnamipe ge dī tsî mâ !ereamxasib tsî ǂhaitsi tsî ǂhanu-ai ǀgaub !nâs ǂhôamāǂuisa mâti nē texnoloxib ǁaeb ai nî tani!kharuhes tsîna. 

“ǂHôamāǂu is tsî ǂhôare-aon tsîn ge a ǂhâǂhâsa !âǀhuru-ao ǀhûhâsib ǁgau!nâs tsî ǂhôana mā!kharus !nâ. ǂHanub ge ǂhanugu tsî ǁgaraga nî ūhâ hîa ǂhôamāǂuis !norasasiba nî ǁawoǁawoga. 

Nausab, ain ge ǂhôare-aon tsîna ǁîn ǀkhāba xu nî ôa-am, ǁîn di sîsenga !ereamxasib tsî !âubasens ǀkha dīǂuisa,” tib ge Mushelengaba ge mî. 

ǁKhātib ge mîs ge, nē ǁgui-aisa dīǀoaǀoas !aroman ge Afrikab di ICT ministerna, ǀasa ǂâiǀgaugu ǀkha nî ǂoaxa tsî !nāsase ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhākhâis khoena ǀasa texnoloxib dis !nâ nî ǁguiri in nēs ǀkha Afrikab ǂkhamkhoesiba ǂhanuse texnoloxib ǂans ǀkha ǁāǁā. 

ǂAns tsî ǂhâbasa ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhākhâisa Afrikab ǂkhamkhoena mās ǀguis ge daode nî ǀhui-am, dixitale sâuǁkhāsigu tsî ǀnûgu!nâhe ǁkhā ǂharuguga Afrikab ǁgoese īǁkhā kaisa. 

!Auga!hūsi !gaeǁaredi ministers, Netumbo Nandi-Ndaitwas ge ge mî, “Sada ge nî ǁawoǁawo sada ǁanǂgāsaben nî !gôa!gâsa ǁgausa ǁnāti ī tenoloxib ǂans tsî tarebe harebesas nēsa sâuǁkhāsib omkhâisens !nâ !khōǂgā hâs tsîna ǀgui ǀkhāb ai tsî ǁkhāti nau ǀkhāb ais mâti texnoloxib ǂansa ǂhanuses nî ǁnâu!āhe tsî sîsenūhe tama nî is kara, o mâ !gâi tama tsî ǂgaeǁnâ ra ǀgaub tsîna a !khōǂgā ǁkhās tsîna. 

Sada nēsa ǀgeremûse nî hâbas ge, ai!gû ra tsî tani!kharuhe ǁkhā omkhâis sada !hūgu dis tsî sada khoen di ûiǀgauga !gâi!gâi!nâs ǂnamipe, tsî AU Xoaǁguib 2063ǁî kurib diba sī!nâs !oagu.


2021-11-09  Paheja Siririka

Share on social media