New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mushelengab: Tarekhoedi ge kai !âsa ǂkhîb tsî ǀûbagus !nâ ra ǀhuru

Mushelengab: Tarekhoedi ge kai !âsa ǂkhîb tsî ǀûbagus !nâ ra ǀhuru

2024-03-26  Eveline de Klerk

Mushelengab: Tarekhoedi ge kai !âsa ǂkhîb tsî ǀûbagus !nâ ra ǀhuru

TSOAXUBAMS – Namibiab ge aiǁgaus ǁawosasib tsî ǀgaib tarekhoedi dib ase mā hîa ǂkhîb tsî ǀû a ǁgambaguhe ǁkhā ǂhôas ase ība. 

ǁNā-amaga gu ge !hūgu di ǂgaeǂgui ra ǂhanugu tsî ǂhanub ǀkha ra ǀhûǁarebese sîsen !nandi tsîna ais ǁga garu daoba nî ǁguiǂui hîa !Hûǁaresa ǁAedi ǁAwosasib ǀAwemā!nans Resolution 1325 (UNSCR 1325) !aroma tsî ǁkhāti ǂhâbasa huisenūxūna proxrammi hîa hâba nî mā, ǂgaoǀkhādi ai dīǀoaǀoas ase.  

Nēs ge !auga!hūsi !gaeǁaredi ministeri, Peya Mushelengab hîa ge ǂhanusi ǁkhowa-ams nē seminars dis hîa Tsoaxubams tawa ge hâ is tawa gere ǁgâiǂuisen ǀgauba.  Nē seminars di ǂgaiǂams ge “ǂÂiǂâisens 20 kurigu ǂKhîb tsî ǁAwosasib ǀAwemā!nans (PSC) digu dis, kō-oa tarekhoedi ǁhaos !nâ tsî ǂgaeǂguis ǂkhîb !gûǁnâǀgaugu !nâ Afrikab !nâ”. 

UNSCR 1325 hîa ge !Hûǁaresa ǁAedi ǁAwosasib ǀAwemā!nans xa ǂNūǁnâiseb 2020ǁî kurib dib !nâ a ū!oahes di ǁgūbas ge ǂhanu tama ǀgoraǂgās tarekhoesib ai ūhâ !gâi tama sîsenǂuiba gowaǀîs tsî ǁîdi ǁhaos ǂkhîb tsî ǁawosasib ǀgaugu !nâ ǀgaiǀgai!nâsa. 

“ǂHôamāǂuis hîa WPS !nâ ge ǂoaxas ge ra mî, UNSCRs di ǁguiǂams nî !amǂgāhe tama is kara, huisenūxūn di !nubusib, ǂgiǂgosi ǀkhāba xu hâ !nubusib karas tsî tamas ka i o ǂhanuse ǁguiǂamsa ǁnâu!ās di !nubusib kara ‘ama’ tarekhoedi ǂkhîb tsî ǁawosasib !nâ ra ǀhurusas kara, os ge nēsa nî ǂgurose mâihe tsî sîsenxa kaihe,” tib ge Mushelengaba ǁhao-aona ge mîba.  Ai!âb ge ministera gere ǁgui!ā, ǀnai a ǂansa !khais ge tarekhoedi ge ǁîdi di ǁkhāsiga sao ra !harigu !nâ a ǀāǀā !khaisa, ǂgaiǀons ai ǂkhîba ǂnuwis, ǀguixase mîǁguiga ūs !nâ ǁhaos tsî ǂhanusi ǂan!gâde ǁîdi mâǂoahâ !âs hîa di hâhâ nî ǂkhîb, ǁawosasib tsî omkhâisens !nâ ra ǀhurus ǂnamipe a !khō!oasa.

 “Nausa i ge noxopa ǂguina nî dīhese i, tarekhoedi ǂâibasenxa!nâse ǂhanusi ǂkhîb !hoadi !nâ nî ǁhaose is !nâ. 

AUs Agenda 2063 hîa United Nations Tani!kharuhesa Omkhâisens ǁGūbadi !naka ra ǁnās ge ra ǂgaoǀkhā, ǂâuǀoasasib !nâ di tarekhoede di ǁhaos ǂkhîb tsî ǁawosasib ǂnamipe hâsa nî dīhesa,” tib ge gere ǀkhoma.- ǁKhā seminars tawab gere !hoa soab aib ge Parfait Onanga-Anyangab, UNs ǀŌ-aisa ǂNûǁkhaeba-aob Sekretares-xenerali AUs dib tsî ǁkhāti a danab United Nations di beros AUs !nâs dib ge, Afrikab ǂgaeǂgui-aon tsî AUs ge ū mîǁguib nēti i WPS di xoakhâiba ǀomkhâi kais dib !aroma koasa gere mā.


2024-03-26  Eveline de Klerk

Share on social media