New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muunda upatisa balimi mwa Zambezi

Muunda upatisa balimi mwa Zambezi

2021-02-01  Aron Mushaukwa

Muunda upatisa balimi mwa Zambezi

Aron Mushaukwa 
       & Marythar Kambinda

KATIMA MULILO – Naha kaufela hainze iamuhela pula yeñata, libaka zeñwi mwasikiliti sa Zambezi halisika kungulelwa kwatuko kikuitahanela kwamuunda, one obonwi mwalibaka mo usa fitingi. 

Kalibaka leo mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu napotezi Sangwali mwasilalanda sa Judea Lyabboloma, kuyo katana ni balimi bane batibiselizwe kimasimu abona. Sampofu naize balimi babañwi bane bacezi limela ni mbonyi mwakweli ya Muyana nebakutuzi. “Nebacezi hape, kono cwale, bakeñisa pula yeñata, zene cezwi kaufela neli tibile kungelela cwalo ni mahapu. 

Kona fobapilela, mi baka zieleha maswe. Bupilo bwa bona sebuka itinga feela kwatuso yaluna, mi lusweli kusinganyeka kubafa peu kuli bayo cala kwamushitu, kakuli lusali mwakweli ya Sope basakona kucala,” nabulezi. “Seluboni kikuli sekuna ni likwena ni likubu mwamezi, kacwalo seli kozi kuli batu baluna bapile kwanu.” Bayahi babañwi bamunzi neba kandekile kamo muunda nobasinyelize, mi nebaize neba patisizwe mi cwale sebali mwasililo sa lisinyehelo zabona. “Peu ya mbonyi yene ni cezi neli ya kuleka mi neni isebelisize kaufela yona. 

Zene ni kakutula kabe haki muunda nelikaba zeñata, kakuli mubu mwasimu mone nicezi ununile,” nekubulezi mulimi yana bonahala kubilaela Nalufu Limbo.  Natolokile hape kuli nakutuzi habeli ni kulekisa zeñwi. “Neni konile kufumana N$2000 mwalikutulo zapili, mi ye neswanela kuba kutulo yabulalu – kabumai isinyizwe,” nekubulezi Limbo. Mulimi yomuñwi Grace Sampati nafitisize manzwi aswana. “Nimwa maswabi fa kona folupilela – mi neni cezi mbonyi, malaka, ni micoko. Zebe ni konile kupulusa kize likani, kakuli buñata neli tibile nikukala kubola. Lucalanga limela zaluna kwanu kono nekusika tiba kale, konji onafa kasamulaho apula yeñata,” nekutolokile Sampati.


2021-02-01  Aron Mushaukwa

Share on social media