New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Namcol vana kara asi kuna kuvatera merongo nawo ngesi kuna kara noudigu komavango

Namcol vana kara asi kuna kuvatera merongo nawo ngesi kuna kara noudigu komavango

2023-01-26  Aletta Shikololo

Namcol vana kara asi kuna kuvatera merongo nawo ngesi kuna kara noudigu komavango

Ongwediva– Mukurona gerongo pamberewa Sanet Steenkamp kageve magano kovarongwa ava kavakere asi kuna kuwapukurura yitundwamo yawo yonontambo ndunge, komavango gokulisiga siga, muna hamene Namcol, omu vana kulimona vene asi kuvhura nye vakatwikire komeho oko, kuna kara asi nawo ngesi kapi vana kara hena
nomavango. Ministeli zerongo ngesi kuna kumona udigu mokugava mavango kovanona kukwama omu vana hara kulironga yirongwa yawo. 

Ntani kuna karako ava vana hara kuwapukurura eyi vagwane nare montambo ndunge 11 koNamcol, konyima tupu apa vapilire kugwana eyi yina wapere mokuza komeho. Vamwe kuna hara ngesi kutengura merongo mwene mwene ngano vayatjangurure yirongwa yawo. ngesi kunakara varongwa 150 vana hara kuyalitjangesa kosure momukunda gwaOshana nye kapi kavavatambwire morwa kwato mavango. Momapuragero nosayinga zaNew Era, mukurona gerongo momukunda Hileni Amukana, katente asi etamburo vanona konosure kuna kugendapo nawa, kuna kumoneka asi ntaantani vayimane eyi yangesi. Nye awo kuna kumona nye udigu kovanona ava vana hara asi varugurure yirongwa yawo ponosure. 

‘’Kuna kumoneka asi vana pumbwako vamitili wokugwedererako, nonkondwa rongero ntani yiruganeso yowo vanona owo. Ano mokukwama Steenkamp oyo ngano kapisi udigu morwa owo vanona vangoso vahepa kukalitjangesa koNamcol. Omu dina kara asi nosure dina zura, yina karapo ngesi owo vanona owo vahepa kukalitjangesa koNamcol , omu yina kara asi epangero kugava yimaliwa koruha oro. Ntani mukunda nago guna siki nye pontambo zokuninka asi kapi vana kutambura hena vanona pontambo zetateko sure. 

‘’ Moomu tupu yina kara asi kapisi musininiko, vanona vahepa kukalitjangesa konosuregona edi dopaumwene. Ntambondunge zimwe kogeli mavango vana gwana gana kara posure zaOndiiyala project moOndangwa. 

Nampili ngomu asi mukunda kuna kara novango gamwe posure Ekuku ntani Oshakati vanona vamwe simpe navaza pontambo zokulitambagura novili mezuva. Ose kapi tuna hara yokuzamo vamwe ngurangura vamwe ngurova nye kuna kutusininika morwa nonkondwarongero kwato. Sihonena, nosure dimwe vanona kuna kuvarongera monotente, eyi yina kara asi udigu unene morwa mvhura kuna kuroka edi kunakara nokonda dimwe. Yimo ana kutanta Amukena. Nampili ngomu yina kara asi navenye vahundilire momukunda ogu vavatambura, Ondangwa kuna kumona udigu kovarongwa wontambo ndunge zountantatu. Vanona ava vana kupapara mavango kuna kuvatuma vaze kosure ngwendi Mwadhina gwaNembenge ntani Evululuko nosekondere nadinye
odo. Kugavera mavango gontambondunge 10,11 ntani 12 vagamana momukunda nagunye. Nampili ngomu vavatambura, hawe mavango nye gokuninka asi varare posure kuna kara udigu wounene. Amukena kapi katente asi vangapi vana kupapara mararo. Kumwe nokutanta asi mukunda gwendi nagugwanene navenye owo vana kupapara mavango gokulirongera sure. Ano ngesi sinzi sono sure kunazura unenene. Koveli vamitili ndi nosure dina kara asi aw okapi vana hara kupitakanesa sivaro oso sakarapo sovanona wokuvhura kukara monkondwa rongero. 

– ashikololo@nepc.com.na


2023-01-26  Aletta Shikololo

Share on social media