New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Namibiab ge N$1.8biljun marisa ǀhûhâsib ǂurusib mâsiba oe-ams !aroma go !khō!oa

Namibiab ge N$1.8biljun marisa ǀhûhâsib ǂurusib mâsiba oe-ams !aroma go !khō!oa

2021-05-11  Albertina Nakale

Namibiab ge N$1.8biljun marisa ǀhûhâsib ǂurusib mâsiba oe-ams !aroma go !khō!oa

ǀHûhâsib ǂurusib !âb ase !anu āǁgam-i tsî ǂkhari-omn mâsiba !gâi!gâi!nâs !aromab ge ǂhanuba N$1.8 biljunsa Afrikab Omkhâisens Marisâuǂgaesa xu ge hō, !hūb !nâ ǂgui ǀnōb ǁgammi tsî !garo!ā !âgu tsîna ǁgam-e sī-ūbasa īǁkhā kais ase. 

Namibiab ge !anu āǁgam-i tsî ǂkhari-omn mâsib hoan xab ǁîba a ǂam !harib dib ai mâ, Afrikab !khawagas !nâ. 

ǁAupexa 34%gu !hūǁîn Namibiab din ge !anu ā-gam-i tsî !gâi ǂâuhâ ǂkhari-om mâsiba ūhâ. 

Nē 34%gu tsîn ge 14%gu kōse Namibiab !garo!ā !âgu !nâ ge ǁnāǁgôaxa. 

!Hūǁîn ǂkhari-omn ǀkhais xa ra !aromahese, !auba ǂkhari-omse ra sîsenū !khais hîa 14%gu di !garo!ā !âgu tsî 77%gu kai!ā !âgu ra īs ge, ra !aroma ǁōn di ǂhīgudi ra ai!gû tsî hoa!nâ-aixa ǂurusib ǁanǂgāsaben diba tsâǀkhāsa. 

ǀGūǁae ge māǂuihe !nurib, Namibiab ǁAnǂgāsaben tsî Omn !Gôakhâis dib !nâ-i ra !nurihesa !oan ge ǁaupexa 80%gu omaride !anu āǁgam-e ūhâ, xawen ge 60%gu din ǀguina !garo!ā ǀkharigu !nâ !anu ǁgam-e sī!nâ ǁkhā. 

Ministeris !hū-omkhâis, ǁgam-i tsî !hūba ǁkhawa kō!gâs ministeri Calle Schlettweini, ge ministeris di ǂnûiǂuisa maris di ǂhâǂhâsasiba gere ǀgonǀgon!gao soab ai ǀgūǁae !Haosi ǂNûs !nâ ge mî, ǁ-îb ministeris N$1.7 biljuns xa a !nāsa marisa ǂhâba hâsa. ǁNā ǂnûiǂuisa N$1.7 biljuns xa a !nāsa marisa xus ge ǁaupexa 31%gu hîa N$392.4 miljunsa !khōǂgā hâsa omkhâisens !hū-omkhâis tsî !hūba ǁkhawa kō!gâs projekn !aroma. 

N$863.5 miljuns hîa 69%gu mariǂnûiǂuis disa !khōǂgā hâs nî tsēsa xu tsēs ǁga hâ sîsengu !aroma hâ hîa. Schlettweini ge ge mî, N$465.1 miljuns nî ǁgam-i di -ǁhōn !aroma hâsa. 

Nē mariǂnûiǂuis ǁgam-i dis ǀkhas ge ministerisa ra ǁ-awoǁawo ǂgao, ǁgam-i nî hoa ǁanǂgāsaben xa supuse hōhes tsî nēs xōǀkhā ǂkhari-omn tsî ǀhûhâsib ǂurusib xoaǁguigu tsî proxramgu ǂkhanuse tsî ǂhanuse nî dīǂuihesa. N$186.6 miljuns ge ǁgam-i !aroma a ǂhâbasa xūn omkhâisens tsî ǀnai hâ xūn ǁkhawa !gâi!gâi!nâsa !hūb a ǂhabase. 

ǁAupexas ge N$1.8 biljun marisa a ǂnûiǂuisa, !garo!ā ǀkharigu ǁgam-i ǂhâsiga oe-ams tsî kai ǀnōb ǁgam-i !hūb !nâ nî hâsa ǁ-awoǁawos !gao. 

N$50 miljuns hîa !garo!gā ǁgammās proxramgu !aroma ǂnûiǂuisas ge !garo!gā ǁgammās !aroma a ǂhâbasa kai paiga kurus !aroma nî sîsenūhe. 

ǁNāti ī ǁgūbadi hîas N$465.3 miljunsa ǁgam-i ǁhōn !aroma ǂnûiǂuibahe hâde sī!nâs !aromas ge nē marisa ǀgam !âkha !nâ ǀgoraǂgāhe hâ, N$204.6 miljuns tamas ka i o 44%ga kai projekn !gao tsî N$260.7 miljuns hîa 66%ga !khōgā hâsa tsēsa xu tsēs ǁga hâ māǂuidi !aroma.


2021-05-11  Albertina Nakale

Share on social media