New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nandi-Ndaitwah ta ti Swapo okwa lwifa ombuto yoHIV/AIDS

Nandi-Ndaitwah ta ti Swapo okwa lwifa ombuto yoHIV/AIDS

2023-03-14  Festus Hamalwa

Nandi-Ndaitwah ta ti Swapo okwa lwifa ombuto yoHIV/AIDS

Omupedupresidente wongudu yoSwapo Netumbo Nandi-Ndaitwah okwa ti ongudu yoSwapo oya kala nokulwifa ombuto yoHIV/AIDS okudja konima eshi oshilongo sha manguluka.

Edi Nandi-Ndaitwah okwe di popya koshiongi shoSwapo sha li komukunda Oneshoko moshikandjohoololo shaKaku Olomakaya. 

Efimbo eli, eengudu dopapolitika ode lipyakidila tadi ningi oikonga yomahoololo a wedwa po oo taa ka kala ko momafiku 17 omwedi ou koshikandjohoololo Okaku konima yefyo lakansela waKaku, Hanu Kapenda ou a xulifa omudo wa dja ko. Nandi-Ndaitwah okwa ti monakudiwa, ovanhu vahapu okwa li va fya kombuto yoHIV/AIDS shaashi kakwa li mu na omiti moshilongo, ashike paife epangelo loSwapo ola tula moilonga opo ovanhu va kwatwa kombuto va kale tava nu omiti odo hadi yandjwa oshali.

“Swapo ota lalakanene opo ovanhu va kale va veluka kombuto yoHIV/AIDS. Swapo okwa kondjifa fiyo ombuto ei tai shuna pedu onghee paife omwaalu wovanhu tava fi owa shuna pedu,” ta ti

Nandi-Ndaitwah okwa ti Swapo konima yemanguluko okwa tunga eefikola dihapu momikunda, mwa kwatelwa oshikandjohoololo shaKaku.

“Moshikandjohoololo shaKaku kakwa li mu na eefikola da wana konima yemanguluko ashike paife omu na eefikola 13 da tungwa koSwapo,” ta ti. 

Okwa kumaida oshiwana shomOkaku opo shi ka hoolole kansela wongudu yoSwapo ou ta ka kufa ombinga momahoololo shaashi Swapo oye ashike ongudu tai dulu okuete omayakulo moshiwana.

Ndaitwah okwa weda po ta ti omalelo eedoolopa mwa kwatelwa laWindhoek noshoyo omalelo eedoolopa omoshitukulwa shaKaras kae na elandulafano paife shaashi taa lelwa kovawiliki va dja keengudu domhilamena.

“Okwa li tu na omeva a talama mendiki lomangeshefelo moWindhoek sha etwa shaashi elelo lodoolopa yaWindhoek otali lelwa keengudu domhilameno onghee paife itadi dulu vali okutula oshilando pamufika muwa shaashi itadi longele kumwe,” ta ti. Okwa weda po ta ti ngeno okwa li Swapo oye ta wilike elelo la muni waWindhoek ngeno inamu talama omeva omudo wa dja ko.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-14  Festus Hamalwa

Share on social media