New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nantus ge ǁgau!nâ-aona ra ǂgan in skolǀgôana ǂnausa ǀû

Nantus ge ǁgau!nâ-aona ra ǂgan in skolǀgôana ǂnausa ǀû

2024-03-26  Correspondent

Nantus ge ǁgau!nâ-aona ra ǂgan in skolǀgôana ǂnausa ǀû

Namibiab ǁGau!nâ-aon ǀHûs (Nantu) di sekretares xenerals, Loide Shaanikas ge ǂharo rase ai!gûgaru skolǀgôan ǂnauhes tsî sorosise tsûtsûhes ǂnamipe ǁîs ǂâiǂhansensa gere gowaǂui. 

Shaanikas ge ǁîs ǂâiǂhansensa Nampas ǀkhas ge ǂoa ge wekheb Mantaxtsēs ai ūhâ i dî!nâǁgamǁares !nâ gere gowaǂui. ǁÎs ra mîsa !oas ge 56 !nae!khaidi skolǀgôan di ǂnauhes ǂnamipehâdes ge ǂoa ge kurib !nâ tsî nē kurib !nâ 18 !nae!khaide ǁîs beros tawa a !khō!oas khao!gâ nē dî!nâǁgamǁaresa ge ūhâ. 

Shaanikas ge ǂoa ge wekheb di Fraitaxtsēs ai hoa ǁanin Nantus din tsî ǁgau!nâ-aona, skolǀgôan ǂnauhes ǂnamipe hâ !khâikhomsa ge sîba. 

ǁÎs ge hoa ǁanin Nantus dina hoa!nâ-aixase tsî !gōsase ǁgau!nâ-aona gere !khâikhom in ǀgôana ǂnausa xu ū-oasen. Shaanikas ge ge mî, ǂnaus a ǂhanuo!nâ !khaisa, ǁîs !gāsase Namibiab !Hūǂhanub hîa a Hoan xa ǀGapi ǂHanub tsî noxopa ǀnîhâ ǁawosa ǂhanugu ǁgau!nâs digu, aiǁgause ǀGôana !Ûi!gâs tsî ǁKhaubas ǂHanumās tsî Namibiab !Norasa Skolǂgâs ǁGuiǂuib !nâ a !khâisase. 

Shaanikas ge ge mî, 8ǁî Artikels Namibiab !Hūǂhanub dis !nâ i ra mîhesa, ǀgôana ǁkharab ase ǂnaus tamas ka i o tsûtsûs, !hūǂhanub xa mā-amsa tama tsî ǂhanuo!nâs tsîna ī tsî ǁnā-amaga ǂkhawadīb !ûǂams ǀkha ra ǀguirohe tsî ǀhawixasets nî hōhes kara o marisi ǁkharab tamas ka i o !khō-oms ǁkharaba a !oaǂui ǁkhā !khaisa. 

“Nē !ûǂams ge uiuixa, khoesiba !gôa tama is tamas ka i o khoe-i khoesiba !gôaǁnâs ǀkha a ǀgui,” tis ge Shaanikasa ge mî. Shaanikas ge noxopa gere !gāsa kai !khais ge, sîsenao-i tamas ka i o ǁgau!nâ-ao-i nē !ûǂams ai ǂHanub !Oabas Sîsenaon ǁGarab tsî Sîsengu ǂHanumās 2007 (11ǁî ǂHanumās 2007ǁî kurib dis) hâra !naka sîsenna xu a !haehe ǁkhā !khaisa, ǀhapixase-i nî hōhes karao. 

“Nēs xōǀkhās tsîna-i ge ǂkhawadīb ǁhōba a hō ǁkhā sorosise tsûtsûs !ûǂams !naka. 

“Nantus tsî Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāra ge ra ǂgaoǂgao!nâ du, hāaro ra dīgauga ǀgôana ǂgōǀaus ase sîsenūsa, ǁnāpa da hâhâ nî oresa, !gâi tama ǂûsi tanisens skolǀgôan dis !aroma ra ôa soab !nâ,” tis ge ge mî. -Nampa


2024-03-26  Correspondent

Share on social media