New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Nāsa xamn Zambezib din ge ra ǂnarema

!Nāsa xamn Zambezib din ge ra ǂnarema

2024-04-16  Albertina Nakale

!Nāsa xamn Zambezib din ge ra ǂnarema

KATIMA MULILOS - ǂNamipeb !ûi!gâs di ministeris ra dītsâ ǁgūtsâdi, hâmara xamna Zambezi ǀkharib !nâ !khō!nom!noms dis ge !gâi!gâna sī!nâtama hâ. Nēs ge !gāsa !khais ge, ǁnāpa ra ge ǀgam xamra Chobe !Hū!nāsi ǀGuru!hanaba xu ai!â gere ǂoa wekheb !nâ a duniǂoa !garo!ādi tsî ǁnā ǂnamipeb !nâ ra hâma, tsî ǁanǂgāsaben tsî ûitsamaxūn di ûiga !aorosa mâsib !nâ ūhâs khao!gâsa. ǂOa ge wekheb di Donertaxtsēs aib ge Zambezi ǀkharib !nâ tsî ǁnā ǂnamipeb Chobe !Hū!nāsi ǀGuru!hanab di mûǂamaob, Leeverty Muyoba dî!nâǁgamǁare-i !nâ ge mî, ǁnā duniǂoa hâ xams noxopa hōhe tama hâsa. 

“Dītsâdes ge Ministeris ǂNamipeb !ûi!gâs, Haiǀgoms tsî !Narisarimas disa ge dī, ǀgoaǀae!khō-ao-i di huiba ǂgâxa-ūs ǀkha, nē tarexamsa ǀgūǀkhās !aroma. ǂÂibasens ǁîsa hōs ǀkha ge hâ is ge, ǁîsa !khō tsî ǁkhawa Bwabwata !Hū!nāsi ǀGuru!hanab ǁga oa-ūsa,” tib ge Muyoba ge mî. Ministeris mâisan ra ǀhaesa !oas ge nē xamsa Zambezib ǀhaiǀgoms !nâ huriǂoas ǀkhāb ai ī tsî ǂgâ tamas ka i o Ngomas ǀkhāb ǁga hâs ge ība ge ǁaru. Muyob ra mîsa !oan ge ǁîna ǂhanu i a !khaisa ǁawoǁawosa tama !nuriba ge !khō!oa, ǀgam xamra ge Sikunga !aubǀgurun !ûi!gâs sîsenaon xa Nsangas hîa Katimas !garo!ā ǁhûi!nâǂharis !nâ ǁgoes tawa ǂoa ge wekheb Donertaxtsēs ai mûhe hâ i, ti gere mîba. 

“Noxopab ge ǀnî ǁawoǁawosa tama !nuriba 12h30 ǁaeb ai, ǂgari-aob Salambala !aubǀgurun !ûi!gâs diba xu ge !khō!oahe, nē ǂgari-aob ǁîb !haras di ǀgūse mâ haiǀgoms !nâb xamra ge a mû ti gere mî!nâba. !Nani xamn ge ǀhaob ai Chobe !Hū!nāsi ǀGuru!hanaba xu duniǂoa hâ, xawe ra ǀgamra nauna xu ūbēsen tsî !garo!ādi !nâ ge ǀamsa, ǁnāpara ǁgam-i tsî ǂû-e ai!gû ra ǀkhurub mâsib xa ra !aromahese gere ôase. 

Nē xamra ge ûitsamaxūna ra ǂûse ra hâma. ǀGui xam-i ge aoba Katima Mulilos !Garo!ā ǁHûi!nâ ǁHûi!nâǂharis !nâ ǂoa ge wekheb di Mantaxtsēs ai ge ǁnāǂam. 

Nē ge ǁnāǂamhe, Martin Likandob  ge ǂgui!nâgu tsû-aina ge hō, ǁîb ge nē xammi xa haiǀgomsa xu uriǂoaxa tsî a ǁnāǂamhes khao!gâ. !Aub!ûi!gâs mâisan hîa ge ǀgūse hâ in ge xamma ge ǂoa!an. Likandob ge Katima Mulilos ǂhanusi ǀaeǁgâub tawa ra ǀae!khōhe tsîb ge ǂurusib âba !gâise ra ai!gû.


2024-04-16  Albertina Nakale

Share on social media