New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂNaumai-omdi ǂhuwib ge 138 omose go xū

ǂNaumai-omdi ǂhuwib ge 138 omose go xū

2021-12-14  Eveline de Klerk

ǂNaumai-omdi ǂhuwib ge 138 omose go xū

!GOMENǁGAMS - ǁAupexa 140 ǁanǂgāsaben Tutaleni ǁanǁguib !Gomenǁgams dib din, ge ǂoa ge Satertaxs ai huiose gere mû mâti di ǁîn omde ra ǂhuwisa, ǁnāpab ge ǀaeǂhuwiba a khoraǂuisens khao!gâ.

ǀAeǀari-aogu tsî ǀhûhâsib khoen tsîn ge ǁaupexa ira ge ū nē ǂhuwiba ǁgoea-ai kaisa hîa ge 25 ǂnaumaisa omdi tsî ǀgam ǂnuwiǂgoa-omra tsîna a ǂkhôaba. 

Tare-i ge nē ǂhuwiba a !aromas ge noxopa ǂanǂuihe tama hâ. 

New Erab ǂhôare-ao-i ge nē !nae!khais tawa a sī, on ge ǀnî omǀhonkhoena gere dītsâ ǀnî xūron âna ǂhuwiba xu ǀnaesa, xawes ge nēs tsîna īǁkhā tama ge ī. 

“Kaise i ge a tsûsa, ǁgamrogu ge ti mûra ! ra ǀgoa. Hoa xūn hîa ta kuriga ǀhaoiǀhaobasen hân ge go ǂhuwiǂui. Tita ge nēsi ti haka ǀgôaron ǀkha go omo,”tis ge ǁîs tsîn ge ǂhuwib xa a tsâǀkhāhe khoesa gere mî, ǁnāpas ge ǁgampaiba gere ǂgaeǂui, ǀaeǀari-aogas nî huise ǁaeb ai. 

ǀAwa!nam Anastacia Frans, ǂnûǁkhaeba ra ǀhûhâsib ǁhōn !khōdana-aos ge Sontaxs ai gere ǁgui!ā mâtib ge ǂhuwiba a tsoatsoasa, mîs gereseb ge ǂhuwiba Guinea Fowl !Ganni !nâ ǂguro oms tawa ge tsoatsoa tsî nau ǁanǁare hâse ǀgui jards !nâ mâ !nona omdi ǁga ge !kharu. 

“Haka omdi ge Erf 6204 tawa ge ǂhuwiǁnâ tsî ǀgui omsa Erf 6205 tawa. !Nani omde Erf 6206 tawa tsî korode Erf 6195 tawa. ǁAupexadi ge 25 ǂnaumai-omde ge ǂhuwiǁnâ tsî 3 ǂnuwiǂgoa-omdi tsîna,”tis ge Fransa ge mî. Noxopa i ôa!nâs ǀkha ǂanǂuihe tama xawen ge ǀnî omǀhonkhoena gere mî, ǀgui ǁanǂgāsabe-i ge ǀhorohâse oasī tsî a sâitsoatsoasa.Trevino Forbesi hîa a !ā!khōmai-aob, ǁîb tsîn ǁnāpa ge hâ ib ge ge mî, ǂnaumâi-omn di !gomsib a ǁgoaǂuisa tsîn ǀnai nē mâsiban hâhâ ra oresa nî hōbas ǁgamǁaredi ǀkha a ǁaxasa.

Forbesi ge ǂhôare-ao-e ge mîba, nē ge omo khoen ge ǁaerobab nî hâ !khaib ǀkha a huihesa. 

“Sida ge kaise !haese nē khoena ge hui!khoe-am tsî tentdi, ǂnamn tsî ǁgam-e ge mā. Ti beros ge noxopa nî kō mâpa tsî mâtin noxopa nî ǂkhâ!nâhesa,”tib ge ge mî.  

Nēs ge a !nonaǁî !nā sida ǁanǂgā-aon nēti ī ǂhuwib mâsigu !nâ ra !kharusa. ǂGuro ǀgaisa ǂhuwib ge 26 ǂKhoesaob 2020 !nâ Twalolokas 200 ǁanǂgāsabena ge omo kai. 

ǁîn ge nausa !gâi!gâ tsî ǀasa omde nē kurib !nâ ge hō. ǀGamǁî ǂhuwib ge nē kurib !Khanni !nâ ge hâ tsî 121 khoena omose ge ǁnāxūse. 


2021-12-14  Eveline de Klerk

Share on social media