New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nomukunda 11 moOhangwena kavadigwane- kedesere kekero lyenene lyokugava mema

Nomukunda 11 moOhangwena kavadigwane- kedesere kekero lyenene lyokugava mema

2024-04-11  Victoria Immanuel

Nomukunda 11 moOhangwena kavadigwane- kedesere kekero lyenene lyokugava mema

Momukaro nye gokurwanesa tugusepo udigu womema, momukunda horowero gwaOhangwena, nkuruministera Saara Kuugongelwa –Amadhila paveta kakageve nye nopomba dauvali mounene momukunda apa nye kavakere nosilika sokukadana pokuhulilira ediworoko emanguruko lyosirongo lyo 34th silika kasikakereko pomukunda gwaOhamutwetautende gwakara momukunda horowero gwaEpembe. 

Mbora ezi, kuna kugava mema konomukunda 11 kwaziruganesa noyimaliwa yokusika ko N$604 641. 25 kupitira momberewa zaNkuruministera mokupitira melikwamo lyorukukutu. 

Uwa womema kuna wiza nye nokuyagusapo udigu woruteni monomukunda, ava vakara asi pwanare kugenda sinano sosire vakavete mema. Vamwe kugenda no km 10 ndi 15 km vakavete mema gokuyaruganesa membo. Sikando sokuhulilira nawizire oku mo 2022, egano lyokupura mema gomawa kwayihuyungire hena, ano ngesi ame nina hafa nigave nye mema aga paveta konkarapamwe zaOhamutwetautende ntani nakarapamwe zatunga pepi ,’’ yimo ana kutanta Kuugongelwa-Amadhila.  Projeka ezi kwazitura nye mosirugana meruganeno kumwe nominsteli zonondima, mema newapukururo evhu ntani kumwe nomberewa zaNkuru ministera. 

Age kayinkondopekere asi awo kwagwana yimaliwa eyi, kupitira melikwamo lyorukukutu momberewa zankuruministera, ano ministeli zonondima azo kwagavako nye nomulihu domema dokutunda popomba dize nye sinano sokusika ko 10km zitware nye konyara mavango gomema gokusika ko ntane noyimaliwa yokusika ko N$2 760 522. 

‘’ Simpe moOhangwena, mbora zokusika kugava nomukunda 11 mema ngesi vana mana kulisimalina kara nye pomukunda gwaOhamukwata noyimaliwa yokusika ko N$822 223.17 omu vatura nye mema po Ohamukani No. 1, monkarapamwe zomoOmushayi, Omukwata zene zene, Okakando Komupanda ntani Omakango Omumakani No .2 noyimaliwa yokusika ko N$2 765 205.76 yimo ngoso ana kugwedako. 

Age simpe katente asi ekero limwe hena kwalirugana ngorooro ngoso poOikuku noyimaliwa yokusika ko N$3 620 820. 

Kuugongelwa Amadhila simpe katente asi vantu vahepa kukeverera mavango aga gomema yipo asi vahepa kuruganesako nondja nayimwe ngoso vagusepo udigu wonzara, nokutulisapo yirugana momukunda poyikunino ntani kutulisapo yikunino ponosure. ‘’ Ntani ame kuna kumuhundira asi mwahatarerera vazonagure yininke yoyiwa eyi lina reta epangero. Mukaro ogu gokuzonagura nokuvaka yininke yei kuna kuzonagura elikwamo lyepangero omu lina kureta mema pepi novantu. 

Yimo ana kutanta. Eyi kuna kuliza kweyi tuna hara, ntani nompitisili twahepa kugwanekera kumwe nonompitisili dopampo. 

Mukurona pamberewa goministeli zonondima, mema newapukururo nevhu Ndiyakupi Nghituwamata mvhura zina puko kwatente asi  120 kwaditura nare mosirugana omu nkarapamwe nazigwanenamo mauwa nye ngesi kuna kudivaka hena vantu peke. Nkuruministera simpe katwikilire koOhamukwata momukunda horowero gwaOshikunde omu simpe kakageve hena nombora donompe vanarugana ngesi. vkaapanda@nepc.com.na 

 


2024-04-11  Victoria Immanuel

Share on social media