New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Nona soldagu ge !nari!aus kha !khōsis !nâ ge ūhe 

!Nona soldagu ge !nari!aus kha !khōsis !nâ ge ūhe 

2024-03-26  Victoria Immanuel

!Nona soldagu ge !nari!aus kha !khōsis !nâ ge ūhe 

!Nona ǁanigu Namibiab ǁKhaubas ǀHûs (NDF) digu ge ǂoa ge wekheb di Fraitaxtsēs ai !khōsis !nâ Mangetti !Hū!nāsi ǀGuru!hanab tawa ge ūhe, ǁnāpagu ge ǁgarugu di ǀoa ǂnâsa ǁgann ǀkha a ǀhao-ūhes khao!gâ. 

Ministris ǂNamipeb !ûi!gâs dis di mîgowaba-aob, Romeo Muyundab ge ge mî, ǁnaetib tsî sîsenni âgu di ǂgaoǀkhās ase gu ge ǀguru!hanab sîsenaoga vmā-ams ose !ausa ǁkhaes !aroma !hanaba !gûnaru tsî ān ǁgâuǂnamigu !nâ go !namhe tama hâ isa Mangetti !Hū!nāsi ǀGuru!hanab gere ôa!nâ hîa nē !nona NDF ǁaniga Mangettis di daraba gu ra Mururani ǁanǁguib ǁga !gâuse ge ǀhao-ū. 

Nē khoegu ge ǁgarugu di ǀoa ǂnâsa ǁgann hîa eland-i, xai-i tsî !aubgoma-i dina vmā-ams permets ose ge ūhâ i. 

Nē khoegu hîa ga nē ǁgann ǀkha mû!nâhe tamase nē guru!hanaba-ū gere ǂoagu ge ge ǂan!gâ, nē ǂnâsa ǁgan-e gu mā-ams ose goro ǂoa-ūsa. ǀHaehe rasa !oagu ge ǁîga xai-i, eland-i tsî !aubgoma-i hîa ǀhaob ai N$22 450 ǁkhāsiba !khōǂgā hâna !au tsî ǀhāna ge kuru. 

Nē khoegu ge 28, 37 tsî a 40 kurixa tsî hoagu hîa Mangetti !Hū!nāsi ǀGuru!hanab tawa NDF ǁanise a !gaesa. 

“Kaise !hau!hausa tsî a tsûtsûsa !khais ge ǁnān hîa !aubǀgurun tsî sada !hūb di kurus ǂnamipeba nî ǁkhaubase in, a ǁkhā khoe hîa ǁîna ra !gamǂuinasa. 

Nausa hâ !khais ge nē ǁanin ǀgaisa tsî mûmûsa !âsa !aubǀgurun tsî ǂnamipe mû!gâs !nâ ra ǀhurusa, xawen ge ǀnî !nae!khain, nēs khami ina hâ, sîsenaon ǁîn di kai !ereamxasigu hîan ǂgom!gâ-aihe hâga supuse ra ūsa. 

Nēs ra !aroma !khais ge nēti ī mā-amsa tama !aus ǁaxasin !nân ra !âsa,” tib ge Muyundaba ge mî. ǁÎb ge ge mî, ǁîn nēti ī mâsigu !nâ ǀguis khami ī !gâi!gâibasen-i tsîna ū tama hâsa.

Ministeris ge sîsenaon hîa ǁîn di !ereamxasiga ǂhanu tsî ǂgaoǀkhāsa ǀgaugu !nâ ra dīna ǂgaoba xu hâ gangansa mā tsî !garuǀî !gâi sîsenni kha ai!gûsa gere ǂgaoǂgao!nâ.

 

Mā-amsa tama ... ǂÂisāheragu ge

 ǁgarugu ǀoa ǂnâsa 

!aubǀguruǁganga ge ūhâ i


2024-03-26  Victoria Immanuel

Share on social media