New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / Nosure dahasininika vakurona asi varande nombapira

Nosure dahasininika vakurona asi varande nombapira

2021-03-25  Staff Reporter

Nosure dahasininika vakurona asi varande nombapira
Top of a Page

Cecilia Xavier

 

KAMANJAB - Ministera gerongo Anna Nghipondoka kahaverere vakurona nosure asi vahepa kuhageka eyi yokutjangera vakurona wovanona nombapira pana kara asi vakarande nombapira odo. 

Mokukwama kwendi age Ministera, katente asi ehundiro lyangoso lyokovakondi lyahepa asi nonkambadaro dokuhulilira, age katente asi sure zahepa kuruganesa nonkambadaro nadinye komeho vakasike asi ntudi vakurona wovanona varande nombapira. 

Nghipondika katente asi kutengwida munona kosure kuvhura kuretesapo magano peke kwanavenye komunona ndi komukurona. 

Age katente asi monomvhura mbali edi dina kukapita yimaliwa yiko yakere yokuranda nombapira. 

Nampili yomvhura ezi zina puku ame kuna gwana mbudi asi yimaliwa kuliranga komberewa zonene ndi zomukunda, ndi yimaliwa yina yasiki posure nye sure nokuruganesasi yimaliwa oyo, yimo ana kutanta ngoso Nghipondoka apa kakere melikwamo lyokudingura nosure poKamanjab momukunda horowero gwaKunene sivike sina puko. 

Nosure kuna kara asi kuna kutuma vanona nomalikwamo asi nombapira odo vakadirande vakondi siruwo oso awo vana kara noyimaliwa yokuranda nombapira. 

Kuvhura yikare asi kapisi yinzi nawa nawa, morwa twatunda omu twakere ngatu tura asi nkenye murongwa yingapi nagwana yonombapira. 

Age kayizeresere asi kwato munona ogu navatuma asi vakurona vendi vakarande nombapira mokukwateramo sure. 

Age simpe, katente asi kapi yina kutanta asi vakurona vahavaterasi vanona nsene asi kuna kuvahundira, yahepa kukara asi hepero unene ntani nonkambadaro nadinye vana mana kuditarurura. 

‘’ Ame kapi nadiva asi Kunene yinke avarugana, nye kwato mukurona nagwana hena mbapira asi akarande nobuke kutunda nayina. 

Kutunda nayina mwahepa kupura komberewa zomukunda nsene vana mana yimaliwa oyo avagwana ntani mberewa nazitanta asi vakondi vahepa kuvatera owo vana hara, yimo ngoso ana kugwedako Nghipondoka. 

Nampili ngoso, mberwa zomukunda peerongo kazitente asi kodili nosure aditumu vanona vatware mutjorondjondjo gonobuke vakarande bvakurona, nye kwato munona vatengwida asi morwa kapi vana murandere nombapira. 

Mukurona gerongo momukunda katente asi yoiusili kodili nosure dimwe dakara noudigu mokugwana yimaliwa morwa vakurona wosure kapi ava vhuru nosiruwo kugava yitundwamo asi ngapi varuganesa yimaliwa eyi vagwene makura kapi tavagwana hena usimbu yokukwamako nsene kwato yitundwamo.


2021-03-25  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page