New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂNuwiba aorekhoega !nāsa !norasa !khaiga

ǂNuwiba aorekhoega !nāsa !norasa !khaiga

2022-11-15  Staff Reporter

ǂNuwiba aorekhoega !nāsa !norasa !khaiga

Tjova Fololindo

 

ǀGūǁae i ge kaise ǂauna aorekhoegu ǁîgu ûiga aitsama ra ūs di !nuriga Namibiab ǂhôaǂhanigu !nâ a !nurisa. Nē !gamsendi ge ǂguidi âde !aromadi a mā!nâsa sîǂkhani-e !khōǂgā tama hâ. Namibiab ǁaes ge ra ǂâiǂhansen taren nē ǁōga ra !aromasa. Aoresib ge mâxūǀkhāsa ge ǁnā!gâhe tsî ǁkhāti mâpa tsî mâǀîb !gomsin ǀkha nî sī tsî !norasase ǂâiǁgaugu tsî tsâsigu hîa sâsasib âba ra ǀhomaxa kaiga nî ǁgâiǂuisen !khai-i tsîna ūhâ tama hâ.

Namibiab ge !norasa !khaina aoresib !aroma ūhâ tama hâ, ǁnāti ī sâsa ǂnamipeb hîab ǂgom!gâb ǀkha, ǀguis khami ī ǀgora!gâhes ose ǁîb ase tsâsen tsî tsûba a ǂoaxa-ū!nâ ǁkhāba. Nēti ī !norasa !khain (danas tsî ǂgaob mâsin ǂurusib mâisana ūhâb) ge aitsama ǀomkhâis, tsûsa mâsigu !nâ ǂurusiba hōs tsî ǀasa mûǂuiba ûib xa ǁkhawa hōsa ra huikhâi. 

ǀNî aorekhoegu ge kaise kai tsûgu !nae!khaidi !nâ !kharu hâ hîa ǁîga tsûba tani ǁkhās !nū!nâxasiba ra māsa. ǁNā-amaga ta ge ǀgaisa ǂgom!gâba ūhâ, ǂhanub nî ǀasa marikurib di ǂnûiǂuis !nâ aoresib xa ǂâi tsî !norasa !khaigu !aroma ǀaweǁguitsoatsoasa. Nēs ge aoresiba nî mā-am ǁîgu di tsâsigu tsî !kharu!nâ gu ra xūna ǀgoragusa, ǁnā ǂans ǁîb ǀguib ǁnāti ī mâsib !nâ hâ tama xawen ǂguina ǁnāpa-ū ge !kharu tsîts huiba a hōbahe ǁkhāsa. Tita ge ǀnîtsē ǂhôaǂgares ai ge hâ i proxram-i !kharagu !haodi tsî kurina ūhâ aorekhoegu gere ǁkhamiǂgā tsî ǁnātsē ge hâ i !hoaǂams !nâ !â!nâba gere !gâ. ǁNāpa ta gere hōs ge, nē ǁaeb !nâ di !nāsa tarekhoede aorekhoeb hîa ǁawosa hōǂgāsa ūhâ tamaba !gôa tamasa. 

ǂKham khoeb ge ǁkhamiǂgā tsî gere !gaesen, mâtikōse i a !gom !khaisa ama ǀnammi tsî ǀhōsa-e soregub !nâ ūhâsa. Khoeb nî hâna sîsen-e ǂoa!nâs kara ots khoesa ra ǂoa!nâ tamas ka i os ǁîs tanisensa ra ǀkharasa khoeb !oagu. ǀHûhâsib ge ǁnâu tama is tsî mû tama is tsîna aorekhoegu !gomsin !oagu ge ū, aiǁgauseb ge khoeba ǁîb di tama tis khoesa a ǂan ǀgôa-e 25 kurigu ǁaeba kaikai tsî ǀams ai ǁîb di tama ii hâsa ra ǂan.

ǀGaisa ǁgâib ge aorekhoeb ai ra ǁguihe, ǀhûhâsib mâtib ǁîba nî ûis tsî ǂgaoǀkhāde ra ūhâ amaga. !Nāsa ǂâis ge nēsis kōse tarekhoes ai ge ǁguihe tsî aoresiba ǀuruhes ǀkhāsa ge dī. 

!Naua!noexa ǀgaugu ge nî ūhe, aorekhoegu di tsâsiga huis !nâ, ǁnā mâsib oresab nî hōbahe tamas kara i o ǂkhawadība ra !aroma tsî aitsama !gamsensa amaga. 


2022-11-15  Staff Reporter

Share on social media