New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oilwifo ita i ka pitikwa mOmusati fiku ledimbuluko lemanguluko

Oilwifo ita i ka pitikwa mOmusati fiku ledimbuluko lemanguluko

2023-03-17  Festus Hamalwa

Oilwifo ita i ka pitikwa mOmusati fiku ledimbuluko lemanguluko

Komufala wopolifi moshitukulwa shaMusati Commissioner Ismael Basson okwa kumaida oshiwana opo shi ha umbate oilwifo efiku tashi ka ya kefiku ledimbuluko lekondjelomanguluko molwashi eameno oko ta li laka kala la wana.

Okwa yelifa ta ti opolifi oye li longekida efimbo keshe oku tula po elandulafano nokukwashipaleka kutya oshiwana osha ngungumana.

“Opolifi otai ka kala tai ningi omapekapeko ngeenge ovanhu ova humbata oilwifo, onghee omunhu ou taka hangika noshilwifo otaka ungaungwa naye paveta,” ta ti.

Moshivike tashi ya otwa teelelwa ovanhu tava di koitukulwa ya yooloka noshoyo kondje yoshilongo opo vu uye mOutapi tava ka dimbuluka efiku lokondjelomanguluko eshi Namibia ta wanifa eedula 33 demanguluko.

Basson okwa lombwela Kundana ta ti ovanambelewa vopolifi ova komandwa nale opo va kale va ungaunga nomunhu keshe ou ite ke li ufa komilandu.

“Otwa hala omunhu keshe te uya mOmusati a kale a manguluka pehe na omunhu ta ningilwa omatilifo ile ta nyekwa omaliko aye,” Basson ta ti.

Basson okwa ti ovanambelewa vopolifi omo ve li moshitukulwa va wana notava ka kala ve wetike efimbo keshe.

“Ina tu hala omunhu ta ka ninga oshihakanwa e na otuwa yaye ya tewa ile tai vakwa po. Oshi li oshinakuwanifa shopolifi opo omaliko oshiwana a kale a menwa shaashi oilonga shopolifi okutula po eameno,” Basson ta ti.

Okwa weda po ta ti oshiwana nashi liufe komadidiliko oomendjila pefimbo tashi ka kala tashi longifa opate moshitukulwa shaMusati opo ku kelelwe oiponga yomeendjila.

“Oshiwana nashi kale tashi yandje ouyelele kopolifi ngeenge sha mono omunhu ta longo oshimbuluma,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-17  Festus Hamalwa

Share on social media