New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oiponga yeetuwa ine ya lopotwa mOhangwena

Oiponga yeetuwa ine ya lopotwa mOhangwena

2022-08-09  Festus Hamalwa

Oiponga yeetuwa ine ya lopotwa mOhangwena

Mexuliloshivike mOhangwena omwa lopotwa oiponga yeetuwa, omo  ovanhu vatano va lemena noshoyo omukainhu umwe a xulifa.

Omukainhu weedula 27 Maria Simon okwa xulifila moshiponga shotuwa osho sha ningilwa pondjila yaKongo neEenhana Olomakaya efimbo lokomatango momukunda Ohandjambali omanga ovanhu vatano va li motuwa omo ova lemana.

Sergeant wopolifi mOhangwena Simeon Haufiku okwa hokolola ta ti omushingi wotuwa yoSeven Seater okwa nyengwa okukonakona otuwa pefimbo kwa li ta kendabala okuhenuka oshikombo osho kwa li shi li mopate.

Omulumenhu weedula 35 okwa twa po konima eshi vati a eta oshiponga osho sha ningilwa mondjila yOndobe nonhuno eshi vati otuwa ei kwa li tashingi ye li denga mumwe notuwa ikwao. Opolifif oya hokola tai ti omufekelwa okwa li tashingi a kolwa konima eshi o a ningilwa omakonakono.

Ka pena omunhu a mona oshiponga ashike eetuwa davo oda lemana oshiponga.

Oshiponga shikwao osha ningilwa mopate pokati kOhangwena nOmafo konima eshi omushingi wotuwa a nyengwa okukonakona otuwa yaye ndele te li denge meetuwa mbali.

Lopokati opo modoolopa yaEenhana na mo omwa lopotwa oshiponga sheetuwa de li denga mumwe efimbo lokomatango ashike ka pena omunhu a lemanekwa ile a xulifa.

Omakonakono opolifi otaa twikile moiponga aishe ya lopotwa.

Opolifi kunghilila ova shingi opo va kale a lushe tave liufa komadidiliko oomendjila opo ku kelwa oiponga noshoyo okukala ve li kaleka kokule nokushinga vakolwa.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-08-09  Festus Hamalwa

Share on social media