New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ondekurona o imbe mOtjauana i nonḓero nondando yokukurisa eraka

Ondekurona o imbe mOtjauana i nonḓero nondando yokukurisa eraka

2023-09-15  Correspondent

Ondekurona o imbe mOtjauana i nonḓero nondando yokukurisa eraka

Jazema Hangero

Charles Kakomee-Tjeja, u nozongama, oukoze nombango yeraka noondarire u kondjera mehi rarwe.

Eye ngwa kwaterwa nekurire mOkarenga morukondwa rwa Ngami mOtjauana, nai u hupira mOkarukubis. We rihonga oumiṱiri wozondondo zokombanda, e rihongo ovimemwa vyokomake nomizumbi. We tji honga ovimemwa vyokomake nomizumbi pozosikore pekepeke mOtjauana. Oukaiya womahongero weraka rOtjiherero/Otjimbanderu mozosikore kavi mu tjaerere  oku  rihonga, okusuvera nokuiimba meraka raina.

Orutjato rwe mokutjanga rwe mu pa omasa tjinene nganduu tja isa oviungura vyoumiṱiri. Mo 2015 apitisa embo re etenga roviperendero vyounatje nda tjangwa mOtjiingirisa. Kombunda aku teza rarwe. Ombura ndja kongorera wa kara nonyota yokutjanga meraka re otjovandu  mberi mehi rozonganda eraka mu ri yenda amari pandjara. 

Okuhina ondjiviro poo ounongo mbwa yenene kaku mu tjaerere oku tjanga nokuhungira koviṋa ovivi motungovi. “Ongamburiro yandje okutja, omuzunḓe ma sokuzunḓa kokutja omusore ma sorere po, ngu ma ṱunu ma ṱunine po,” Kakomee-Tjeja matja.  “Otjiṋa tjokuhina okutoora omukambo tja zepa oturoto otuingi nai tu twa kayandera komaendo. Monao otji mba muna kutja ami me utu kokutja varwe ve horere ko, nu ozombura nḓa kapita, mba rira otjihorera mokati kotjiwaṋa.”

Ma weza kutja ovahongwa mbe ri mOnamibia tji va pewa oviungura vyozosikore ve mu paha orondu va muna ozongondjero nḓe nazo meraka.   Nai ukondjisa embo romiimbo ngunda ndi hiyapita, motjimbe tjouhepe wovimariva. “Embo okutarerwa, okuṱuna omutjangahingo, okutwako ovikotji oviṋa mbi nondiru.” Matja pe novakwao varwe mbe kondjisa okutjanga munda mbwi posi ya ve pitisa mOtjiingirisa nu ongaro ndji ondji zepa omaraka oma kwatera, eye opa munina kutja ma tjanga meraka re kokutja ari ha koka.


2023-09-15  Correspondent

Share on social media