New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ovakulupe va tunhilwa pOmhedi

Ovakulupe va tunhilwa pOmhedi

2021-08-17  Festus Hamalwa

Ovakulupe va tunhilwa pOmhedi

Ovanhu veli 35 ova tunhilwa Etitano pefimbo loshikonga shetunhilo eshi sha li kOmhedi.

Ovakulupe ovo kwa li ve u ya vahapu mwa kwatelwa omukulupe weedula 91 naye a tunhilwa ovenda yaye onhivali, omanga ovanyasha okwa li vashona.

Ohamba yOvakwanyama Marta Mwadinomho yaKristiana Nelumbu oo naye a tunhilwa efiku olo ota ti oshiwana nashi ye momwaalu munene opo shi ka tunhilwe ombuto yoCovid-19. 

Edi okwe dipopya pefimbo loshikonga sha li komukunda Omhedi B, osho kwa li sha unganekwa kuVilho Shimwooshili, mwene wediko, yee okuli yo mwene womukunda Omhedi B.

Nelumbu okwa ti osha fimana opo omunhu keshe a kale a tunhilwa ovenda yoCovdi-19 shaashi eshi otashi shunifa etandavelo lombuto pedu, ngaashi naana koilongo imwe omwaalu wovanhu wa shuna pedu shaashi oshiwana osha vendwa. Onghee hano Nelumbu ota kunghulile oshiwana moshilongo ashishe opo shi kale shatunhilwa sho shi kale sheli amena.

Movanhu ava va tunhilwa omwa kwatelwa oovene vomikunda veli vatano vadja komikunda ngaashi Omhedi A, Ouhongo, Etundalomutaku, Etale nOmutwewoshimbungu.

Mwene woshikandjo, yee okuli yoo mwene womukunda Shimwooshili okwa hokolola ta ti elalakano loshikonga eshi oku xwaxwameka oshiwana opo shi kale shina ohokwe yo kukala shatunhilwa, nokukala shina eudeko kombinga yefimano lotunhila yoCovid-19. Onghee Shimwooshili okwa ti eshi ota shikwapaleke kutya atandavelo lombuto otali shuna pedu moshilongo.

Koshikonga eshi shotunhilwa okwa li yoo kuna omukulunhuwiliki wouhaku moshitukulwa shaHangwena John Hango eshi a lombwela Kundana ta ti okwa pandula elelo lovakwanyama eshi lakufa etokolo lomondjila opo li kale launganeka oshikonga eshi shotunhila momikunda davo. 

Hango okwa popya ta ti oovene vomikunda moshitukulwa shaHangwena nava kufeko oshihopaenenwa eshi opo navo vatameke okukala tava unganeke oikonga yotunhila momikunda davo shaashi eshi otashi xwaxwameka omwaalu munene vovanhu opo va kale va tunhilwa moshilonga.

Hango okwa ti oovene vomikunda ova manguluka opo va kale va shiivifila ombelewa yaye ngeenge ova hala otunhila yoCovid-19 ikale ya fika komikunda davo, onghee okwa ti tete omwene vomikunda ovapumbwa ashike okukala vaunganeka oshiwana opo nee konima tava shiivifile ombelewa youhaku yopashitukulwa.

Hango okwa weda po ta ti ovanyasha ovo vamwe vadidilikwa tava ende nakashona oku ya kotunhila yoCovid-19, onghee okwa denga omufindo ta ti ovenda ei oili yo ya fimana nokovanyasha shaashi ombuto ohai dulu oku kwata omunhu keshe.

“Natu twikileni okuli ufa komilandu doCovid-19 shaashi natango omukifi ou li mokati ketu,” Hango ta ti.


2021-08-17  Festus Hamalwa

Share on social media