New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Projeka zononkanku moNkurenkuru

Projeka zononkanku moNkurenkuru

2022-09-29  Staff Reporter

Projeka zononkanku moNkurenkuru

Elizabeth Hiyolwa

 

Nkurenkuru-Varongwa, varongi ntani vakurona kavakere vana hafa siruwo oso vanona wokusika ko 1000 monosure edi muyu domoKavango zoutokero kavagwene nonakku donompe domulyo gokusika ko N$460 000 mepitisiro vana kutumbura asi ‘’Kapi togendi nyovelike’’ projeka ezi zina karapo ngesi. Uhwi wangesi kavaureteserepo woprojeka ozo, kumwe neruganeno Recon Namibia ntani Beki-Kumata fishing.

Projeka ezi mokukwama mutoti gwazo, Tim Ekandjo, kwazitulisapo asio ziovatere vanona ntani vakare nomukumo ntani vakare asi awo kuna kuza komeho neparu asi ngavakarugana ko Yuma. ‘’Projeka ezi kwakara asi nayinye yeharo,’’project never walk alone’’ kwakara asi nkenye gumwe gahepa kulizuvha uwaawa. Apa nye kavakageve uhwi ou posure zaNkurenkuru junior school ReconNamibia kupitira mekungo nsitwe lyawo nomugendesi kurona, Marvin Sanzila katente asi kampani kwalituramo unene mokugava mauhwi mokuwapukurura eparu lyovantu ‘’ ose nkenye apa kulihamesera mokugava mauhwi aga gakara asi kuvatera vantu vetu vakare tavawapukurura eparu lyawo. 

Mukurona pamberewa zaBeki Kumata fishing, Manfred Likoro katente nokufatuturura asi ngapi omu avatara asi yinke navagavako kovantu asi yinke navagwana ko vantu vaNamibia yakara asi simwe sositumbukira sawo. 

Kampani kwaturamo moprojeka ezi yimaliwa yokusika ko N$100 000,

‘’Kwayitulirapo asi twahepa kusikisamo sitambo setu, nokutara asi one vanona mwahepa kumana sure, ntani wahepa kukara asi nove gumwe ngokapakera sinka muhoko goge, nove yimo asi ngokatare mukunda goge apa ngokamana sure ove hena kuna kurugana, ndi nkenye mukunda ndi sirongo ngohara kukavatera ,yimo ngoso ana kuvakorangeda. Posiruwo sooso, mukuronagona godoropa zaNkurenkuru Fani Kaundu katente asi mukaro gwangesi kuna kuwapeka mukaro govanona yina kara asi nonkaku mulyo unene. Age kahundilire nokampani peke nado dirugane ngos, mokuvatera epangero, morwa epangero lyelike kapi talivhuru kurugana nayinye yina hepa komunone. 

Projeka kuna kuvatera unene vanona wononsigwe, woruhepo ntani nava vaningiliramo, dogoro ngesi vana gavako uhwi wokusika kpo 5 650 nonkaku ngoso odo monomukunda horowero dina siki ko ntano, munahamene, Hardap, Omaheke, Erongo, Kavango zoutokero, Kavango zoupumezuva, awo simpe kuna kuza vakadingure nomukunda mbali hena komeho mvhura zikapwe.


2022-09-29  Staff Reporter

Share on social media