New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ruha rwaUNAM kuna hara kugusapo udigu womararo

Ruha rwaUNAM kuna hara kugusapo udigu womararo

2021-06-03  Nuusita Ashipala

Ruha rwaUNAM kuna hara kugusapo udigu womararo

ONGWEDIVA –nkuru sure zaNamibia ndi asi UNAM jose Eduardo dos Santos (JEDS) Campus mo Ongwediva ngesi vana tameke kugwedererako nonzugo dawo dokurara omu vana kudigweda dikare 96 degwederero. 

Etungo eli kuna kulifuta nye vaGerman KWF mekuliko lyawo lyombanga omu yimaliwa vana kugazarera kuna siki ko N$90 zonomiliyuna. 

Evango eli lyokurara kuna kukalitunga kampani vana kutumbiura asi Jiangsu Zhengatai mombunga zawo omu vana lipakerere kumwe nombunga zomoNamibia Supeco Trading cc.

Evango nye eli lyounkurungu ntani udivi mevango eli kwalitulisapo paveta mo mvhura 2009, omu vakere asi 42 varongwa valitjangesere ano evango lyokurara alyo kwakere tupu asi nomavango gokurara gokusika ko 126. 

Ano ngesi varongwa vana ligwederere vana siki ko 450 [pwanayina ngesi. 

Etungo eli kuna kuligazarera asi lyahepa kukapwa momakwedi 18 ngoso. 

Presidente gona gosirongo Nangolo Mbumba, ogu ana kara asi kansela konkuru sure zaNamibia, kakakere muhuyungi gomunene nokukatura nye ezvhu lyokutameka kutunga nonzugo edi. 

Mbumba katente asi etungo lyononzugo edi dokurara hawe nadininkisa asi mararo govanasure vetu gawape ntani kuvhura hena tukatambure varongwa wovanzi pevango eli. 

Konyara nopresenta 30% dovanasure wo JEDS kuna kara asi womo SADC nakesinya kwina, makura ngesi awo navakara nye asi vamwe vana kugwanenamo uwa momararo gangesi  mevango lyetu.

Mbumba simpe kahundilire mbatero ziwize yipo simpe vatunge evango eli lina hupuko pevango lyosure. 

‘’ Ame kuna kuhundira vaholi vetu pontambo zouzuni vatuvatere ekuliko lyetu eli, yipo tukare nevango lina gwanene lyokulirongera unkurungu omu yina kara asi ntambo zauvali simpe zina pumbwa kuzitunga nazo yipo tukare asi kuna karetesapo wounkurungu vanyamwetu. 

Pwanare German kupitira mepangero lyendi kwageve yimaliwa yokusika koN$150 nomiliyuna vatunge ndi vadike sure ezi zoruha rounkurungu, omu ava zitumbura ngesi evava lyaGermani.

Mukarelipo gosirongo saGerman Herbert Beck mositumbura sendi katente asi evango lyokurara monkuru sure ezi kuna kara mulyo unene omu eparu lyovarongwa tuna kulikeverera. 

Omu yina kara asi kapisi mokulirongo mwelike nye neparu lyawo nalypo lyahepa kuwapa.

- nashipala@nepc.com.na


2021-06-03  Nuusita Ashipala

Share on social media