New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ruhepo kuna kuninkisa vadinkantu valirandese marutugawo

Ruhepo kuna kuninkisa vadinkantu valirandese marutugawo

2023-04-13  Festus Hamalwa

Ruhepo kuna kuninkisa vadinkantu valirandese marutugawo

Ongwediva- vadinkantu wokupira yirugana moOshakati ngesi awo kuna kulihamesera mongesefa zokulirandesa marutu gawo vakare novagara panyama vavapeko yimaliwa yipo vaparuke, omu vaporosi vana kuvapa marondoro asi vapapareko nompito dimwe omu navagwana noprojeka dokuretamo Yuma. 

Kambunga kovadinkantu kadona kusika ponorobota, omu ava ligava nye vakare panyama vavape simaliwa modoropa zaOshakati Okandjengedi morukanda. Gumwe gwawo ogu kahuyungire kosayitunga zaNew Era, awo kapi vana kara negano nkenye, asi ngapi navagwana yiwizamo, makura mokukara nye asi kuna kugava rutu roge mukare nomugara panyama lyelike egano lina karamu mwawo. Mo 2020, nguuru gomukunda Oshana, Elia Irimari kwatente asi mokutara mukunda gwendi epiro yirugana kuna siki nye konoperesenta 32% . awo kavatente asi kupura N$100 mokukara panyama pwaruvali, ano N$300 nsene asi mesiku limwe. 

Makura kutwara nye asi vagara vangapi ana rara nawo mezuva olyo, awo kuvhura kugwana kupitakanene. Awo kavatente asi nkenye ngurova poyiha yonovili 23h00, kukarako mukweyo govagara momahauto vayarande vakadona owo. Awo simpe kavatente asi kwakara novarandi wokulisiga siga, muna hamene vaporosi, vakwayita ntani vasingi wonotaxi. Ogu kahuyungire kosayitunga ezi, gonomvhura 28 novana vendi vavali, katente asi yirugana eyi yokura panyama kugwanamo yimaliwa. Eyi yokukara panyama nomugara nayo yirugana ngwendi moomu tupu yakara yirugana nayinye kapi yakara noudona ame ngani yirugana ngorooro. Mesiku limwe lyewa, age kuvhura kugwana yimaliwa yokusika ko N$1000, eyi aruganesa nye avatere vana vendi ava vavali nokufuta evango eli gakara. Yipo nye asi, age kwatokora kuyalipakerera kumwe novakadi vakwawo mongesefa ezi. Nokugwedako asi vatameka kuruganesa marovhu morwa kuna kumona udigu. Mokugavako yimwe vana kupita, mukadi ogu govana vavali katente asi, ‘’Vagara vamwe kuduka ndi tafutu N$30, ano vamwe kutokora vatutjilise asi tavatudipaga nsene natupura yimaliwa. Siruwo nye nasinye sinzi sovagara ava kwahara kukara panyama gahana kuruganesa Condoms, ntani tavakutumbwidire yimaliwa yoyinzi nsene nakara noge kwahana condoms. Gumwe nage gongesefa zongoso, gonomvhura 30, age kuna tura eparu lyendi mokurara novcagara wokulisiga siga morwa ana hara yimaliwa. 

‘’Ame kufuta evango eli natunga, kuvatera munage gomukadona mokumupa yimaliwa, eyi anagwana mongesefa zangesi. Age katente asi age kugusa nkenye apa vagara wovawa unene vene avasingi mahauto gondiro, morwa aw okapi vakara noyimpempa, ntani awo kufuta nawa. ‘’ Ose kuna kuyiruganena eyi morwa eparu. Kapi yina livhuru nogu ana pili Yuma. Kapisi ureru ntaantani kugwana yirugana, ‘’ yimo ana kugwedako ngoso. Apa nye kahuyungire kosayitunga zaNew Era, Oshana muporosi Naftal Lungameni Sakaria katente asi udigu unene asi ngapi norugana kowo vana kurugana ngesefa zangesi unene moOshakati. Age katente asi kwato elikwamo ava kara nalyo lina kutanta asi ngesi tatutara nye ava vanakulirandesa marutu gawo modoropa. ‘’Awo vahepa tupu kugazarako ngesefa zimwe – kapisi ezi zokukara panyama,’’ yimo ana kutanta. Sakaria simpe katente asi kapi yina wapa okare panyama novagara wokulisiga siga, kapi yina kugava sihonena sosiwa kovakadi vamwe, unene kovakadona. ‘’ Vaporosi simpe navatara asi ngapi navagwanekera nawo vatare asi udigu wangesi kuugusapo ngapi ndi asi ngapi navavhura kuvavatera,’’ yimo ana kuyagwedako. 


2023-04-13  Festus Hamalwa

Share on social media