New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sachinga ifumana malobalo akwasikolo

Sachinga ifumana malobalo akwasikolo

2023-07-03  Albertina Nakale

Sachinga ifumana malobalo akwasikolo

SACHINGA – Katuso yakatengo kasikiliti sa Zambezi mwamungendenge wakusebeleza lico, sikolo sa Sachinga cwanuñu sikafumana malobalo abaituti kutusa baituti babazamaya misipili yemitelele kuya kwasikolo. Buñata bwabona bazamaya libima zelishumi kuya ni kukuta kwasikolo kazazi, ili taba yetisa hahulu bulofa. Sikiliti sa Zambezi sitalimana ni kutokwa miyaho sihulu maino abaituti. 

Yomuhulu wasikolo sa Sachinga Diana Chombo nanitifalize kuli muyaho soli fakaufi nikufela. “Neba lulizelize kulutaluseza kuli kusana ni masheleñi alikana N$30 000 asiezi akona kusebeliswa. Kacwalo nelu elelizwe kufa mukoloko wazelutokwa, zeswanasina mahaulo, ili kuli purojekiti ifele,” nekubulezi Chombo. 

Muyemeli wasilalanda sa Sibbinda Mickey Lukaezi naize purojekiti nekonahalile kamusulo wamasheleñi alikana N$48 000 kuzwelela kwakatengo kasikiliti hala mungendenge wakusebeleza lico mwasilimo sa 2022/2023. “N$48 000 yeñwi isulilwe kuli malobalo abaituti afelelezwe. Kusatokwahala mimbeta, mamatilesi ni lisebeliso zabaituti mwaliapehelo,” nabulezi. Chombo naize muyaho haukafela kukakona kulobala bashimani bamashumi aketalizoho ni basizana bamashumi aketalizo. Yomuhulu wasikolo nabulezi hape kuli sikolo silemuhile likwata zepeli zeka sebelisa malobalo. 

“Bao kibaituti babazwelela kwa Bito – sikolo saluna salitopa zwakwatasi. Sikwata sesiñwi kibaituti babazwa kwa minzi ya kwahule kuto kena fa Sachinga,” nabulezi. Hala mulilo wamagesi naize sikolo hasisika tambeka kale kupo kwa kampani ya Nored, ili kuli baituti basike basebelisa makandela ili akona kutisa kozi hasa belekiswi hande.


2023-07-03  Albertina Nakale

Share on social media