New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sampofu ueleza bayemeli kusebeza

Sampofu ueleza bayemeli kusebeza

2021-02-22  Staff Reporter

Sampofu ueleza bayemeli kusebeza

Marthar Kambinda

KATIMA MULILO – Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, ukupile bayemeli basikiliti ni batolopo baba sanzo ketwa kuli babeleke katata ni kutaleleza lisepiso zene bafile baketi.

Sampofu nabulezi manzwi awo kanako ya mukopano ni bayemeli basikiliti, hamoho cwalo ni batolopo ya Katima Mulilo ni Bukalo. 
Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi naize musebezi wa buyemeli haki obunolo mi utokwa lyano ni zibo ya milao ye zamaisa likiliti ni litolopo. 
“Bayemeli batokwa kutwisiso sakata ya musebezi obafilwe. 

“Tibelelo yetuna kuzwelela kwasicaba kikuli babeleke, litokwahalo zetuna mwalilalanda kuzwelela kwabayahi, bana ni masheleñi ni lisebeliso zelikani ni nako yetomilwe, kizeñwi za butata bobana ni kutalimana ni bona mwanako ya lilimo liketalizoho zefilwe,” nekubulezi Sampofu. 
Nahupulisize hape bayemeli butokwa bwa mulao ozamaisa bayemeli ongelezi cwalo ni kuba bayemeli basicaba moba beleka, ketelelo sakata, ni kuzamaisa masheleñi asicaba. 

“Luswanela kulemuha mulao walinako zabutata wa bulishumi wa silimo sa 2012, ili otoloka kamo linako za butata likona kutalimelwa, kusebeza katata, kualabela kwabutata nikuli kasamulaho kuzusuluswa cwañi,” nekuhatelezi Sampofu. 

Naekelize hape kuli kutisa zwelopili ni liswanelo zasicaba zabutokwa zecwale ka mezi ni lisebelezo zalimbuzi, mulilo wamagesi, mandu, kuolela masila, kulukisa mikwakwa mwatolopo ni mwalibaka zamatakanyani, linzila zasicaba, maboni mwamakululu hala zeñwi zeñata kikwabutokwa. 
“Lusike lwa libelela kuli haisi muunda hautaha kona lubata kueza sesiñwi, mube ni mulelo ongelezi cwalo ni kututisa batu kubaisa koku lumbile. Choto ya tibanga nako kaufela, kiñi hakusa fumanehi mubu kuisa babali mwabutata, ili kuli sibaka seo sibe sa mezi kufita kututisa batu silimo ni silimo?” nekubuzize Sampofu.


2021-02-22  Staff Reporter

Share on social media