New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sicaba sa Muzii si ikutwa kukungulelwa kwa tuko

Sicaba sa Muzii si ikutwa kukungulelwa kwa tuko

2024-02-12  Aron Mushaukwa

Sicaba sa Muzii si ikutwa kukungulelwa kwa tuko

Muzii – Bayahi ba Muzii mwamabala amuunda mwasilalanda sa Kabbe ya Mbowela, mwasikiliti sa Zambezi, babulela kuli baikutwa kukungulelwa kwatuko hakutaha kwazwelopili ni lisebelezo za muuso. Hala zeñwi bakomokwa kuli purojekiti ya kuisa mulilo wamagesi mwalibaka za matakanyani yene iswanela kuyo fita kwa Muzii ñohola iyemisizwe kiñi. 

“Mubakweli likwambuyu wa milafo ni mulilo ni mubusisi neba liteni kwanu fa muunda, mi nebatilo lusepisa kuli mulilo wamagesi ukataha mezi asakala feela. Kono kutisa cwale hakuna sesi ezahezi. Selu libelezi muunda
omuñwi. 

Kiñi hane basinyize nako
yabona kutaha kwanu kutolu bulelela lika zesike kuezahala? Fa selu utwa kuli bakalufa feela
masola. 

Libaka kilifi? Kiñi habalupuma? Kana kikuli babata kulibelela nako ya liketisa?” nekubuzize muyahi wa Muzii Alfred Mbala.

“Lubata kuli Mubusisi
wasikiliti alu alabe. Uswanela kutaha ato lupotela kuto utwa sililo saluna. Habakabona kuli seli nako ya liketisa babata kuli luba botele. Haluna kubota,” neku ekelize muyahi yomuñwi wa Muzii Joseph Limbambala. Purojekiti ya muuso yakuisa mulilo wamagesi mwalibaka zamatakanyani ñohola neilo fita kwa Namiyundu ni Nankuntwe mwalilalanda za Kabbe ya Mutulo ni Mbowela. 

Purojekiti ya mubuso yebata kuisa mulilo wamagesi kwalibaka kaufela zefumaneha mwa matakanyani neswanela kuyo fita kwa Muzii ñohola isika fela
kale. 

Hana kupilwe ku alabela falipilaelo zeo mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu nalumezi kuli purojekiti neswanela kuli kambe izo fita kale kwa Muzii. Kono, nekupalile bakeñisa mayemo asibaka kuzwa Nankuntwe kuya Muzii. “Sibaka sa teñi kuzwa Nankuntwe kuliba Muzii sitalusa kuli mautwana ana ni kutalala mwamabala atibiswa kimezi amuunda, kono mautwana akaba mwa mezi, yeo ki nzila yekuswani. 

Kuna ni nzila yetelele kokulumbile yefita kwa mukenga wanuka ya Lyambai mane kuyo fita kwa Muzii kono kwatula.  

Kona foba kenela bababona za mulilo wamagesi ili Nored ni NamPower. Basasweli kusinganyeka hala mautwana aka sebeliswa kuli ayo fita kwa Muzii. 

Kuli asike aboliswa kimezi amuunda. Kwalikolo zeñwi hakuna butata, lulibelezi kuli Ikaba ni Nsundwa lifumane mulilo wamagesi. 

Likolo zeñwi zefumaneha kwasaana lise lifumani kale mulilo wamagesi,” nabulezi.

Hala taba yakuli ba Muzii kanako yacwale ika fumana feela masola Sampofu naize “batu babañwi basundwa kilipolitiki, kutisa mabulatwi. 

Taba yaniti kikuli lusweli kulika katata kubona kuli likolo kaufela kwa saana lifumani mulilo, ikana yaba mulilo wamagesi kapa masola. Baswanela ku utwisisa kuli masola niona ki mulilo. 

Haiba masheleñi inge afumaneha, lukabona kuli likolo kaufela zefumaneha kwa saana lifumana mulilo wamagesi,” nekutolokile Sampofu.


2024-02-12  Aron Mushaukwa

Share on social media