New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Sida ge noxopa !khāǁkhaesoǀôana ūhâ - Fredericks

Sida ge noxopa !khāǁkhaesoǀôana ūhâ - Fredericks

2021-07-13  Steven Klukowski

Sida ge noxopa !khāǁkhaesoǀôana ūhâ - Fredericks
Top of a Page

ǂNŪǂGOAES - ǁKharas ǀkharisi Mûǂamaos Aletha Fredericks ge ge mî, corona xoxoros mâ !âb !hūbaib dib hoaba tsâǀkhā hâsa tsî !nae!khaide dawa!nâ hâsa. Fredericks ge ǀkharib ǁanǂgāsabena gere ǁkhauǂui in !khāǁkhaede sī ū, noxopa di !khāǁkhaede hâ xuige. 

“Sada ge noxopa !khāǁkhaede ūhâ nē kharib !nâ, ǁnā-amaga a da mîǁguiba ū tsî !khāǁkhae kaisen, sada ǂhunuma !gâi!gâb tsî ǀhûhâsib dib !aroma,” tis ge Fredricksa ge mî. 

ǁÎs ge nēna Covid-19 ǂhaitsi ǂhôan māǂuis hîas ge !âǀhuru-aon ǁnā ǀkharib din ǀkha ǀgūǁae ǂNūǂgoaes !nâ ūhâ is tawa gere mî. 

Fredericks ge ge mî, Deltas !â-e ôa!nâdi khao!gâ hōhes ge kai ǂâiǂhansens ase !hūb !nâ ī. 

ǀKharisi mûǂamaos ge ǁîs di ǂâiǂhansensa gere gowaǂui, ǁanǂgāsaben hîa Covid-19 ǂurusib ǁgaraga ǁnâuǀnam ǂgao taman ǂnamipe. 

“Kaise kai !hausens ǀkha ta ge ti ǂkhîio!nâsiba ra gowaǂui, mûmûsase gu Covid-19 ǁōs di ǀasa ǂhīgudi tsî ǁōgu di !gôaga ra ǂharo, xawen ǀhûhâsib khoena noxopa ǀgaisase ǁaetama is !naka ra ûi tsî ǁguisa ǁgaraga ǁnaetib ase ra !ûǂamsa,” tis ge ge mî.

 Fredericks ge ǁkharas ǁanǂgāsaben tsî Namibiab ǀhûhâsiga ge ǂgan, in ǁîn di tanisenǀgauga kō!gâ tsî ǁguisa ǂurusib tsî !norasasib ǁgaraga ǁnâuǀnam, ǂgaoǀkhāsa !nūsiba nē-e xu nau-i ǁaegu ūǀgaras ǁkhōdi tsî ǂaunasen khoena hâ !khaigu !nâ tsî ǁnās ǀkha nē Covid-19 ǁōs di khoraǂuisens tsî ǀasa ǂhīgusa ǁkhae.

“Noxopa ta ra ǀgomǀgom!gao ǂgao !khais ge kurikamagu ra hā khamin ǀkharaǀkharasina Covid-19 ǂnamipe ra hāsa tsî a da ǁnā-amaga aiǂhomisen re saob mâsib hîa hâb !aroma,” tis ge ge mî. 

ǁÎs ge ǁanǂgāsabena gere ǂgaoǂgao!nâ, in !khāǁkhaes proxrammi !nâ !âsa ǂâi!gâ tsî ǁnān hîa hoan xa ǁkhōǁkhōsa !harodi Covid-19 dis !nâ hâna ǁkhauba. Tsēkorobes Ministeris ǂUrusib disa ra māǂui !nurigu ge ra ǁgau, ǁKharas ǀkharib nēsis kōse ǂguro !khāǁkhaes Sinopharm-i tsî AstraZeneca-i disa 5 438 khoena mā hâ tsî 1 371 khoena ǀgamǁî !khāǁkhaede hō hâsa. 

9 ǂKhoesaob 2021 dis kōsen ge 6 809 ǁanǂgāsabena a !khāǁkhaesa hîa 6%gu ǁnān hîa a !khāǁkhaehe ǁkhān dib ǀguiba ra ǂnûǁkhaebase. Fredericks ge ǀhûhâsigu khoena gere ǂgaoǂgao!nâ, in kaise i nî ǂhâǂhâsas kara o ǀgui omde xu ǂoa. 

ǁKhātis ge ǂgaoba xu hâ gangansa aimâ-aon nē !khams Covid-19 dis !nâ hâna gere mā tsî ǁkhā soab ai aitsama mâbasen ǂharugu-aon tsîna ǁîn di huib hîan ra māb !aroma. 


2021-07-13  Steven Klukowski

Share on social media
Bottom of a page